Uppdaterad:

Packning och märkning

För att kunna genomföra en snabb och säker transport till den slutlige mottagaren behöver godset vara packat på ett sätt som skyddar godset och är anpassat efter transportsättet. Godset behöver vara märkt på ett sätt så att alla inblandade parter kan identifiera de kollin som ingår i leveransen och kan kontrollera att godset stämmer med uppgifterna i skeppningsdokumenten. Märkningen ska också kunna varna om godset har egenskaper som man behöver känna till när godset hanteras. I vissa avseenden kräver lagar och regler speciell märkning.

Tänk på att:  

  • Packa med tanke på hur lång transporten är, om den ska passera olika klimat, omlastas ofta… 

  • Använda emballage som inte orsakar problem for godset eller medför tullproblem, och som är ISPM15-märkt. 

  • Anpassa märkning efter destination, transportsätt, spårbarhetskrav och godsets egenskaper – i synnerhet om det är farligt gods, då speciell märkning är krav. 

Packning 

Hur packar du för export? 

Det är viktigt att skydda godset lite mer vid internationella transporter. Ju längre transport och ju fler omlastningar, desto mer behöver emballaget tåla. Tänk också på att om godset transporteras genom flera olika klimat kan det bli stora variationer i temperatur och fukt. Kondens är ett vanligt problem vid längre transporter.  

Organiskt material 

Vid all export eller utförsel är det klokt att undvika att använda organiskt material som t.ex. hö eller halm som packmaterial. Många länder har införselförbud, och en  

Träemballage - internationell standard för förpackningsvirke, ISPM 15 

Många länder, till exempel Australien och Nya Zeeland, har en sträng kontroll av förpackningsmaterial. Om karantänsmyndigheterna skulle finna spår av insektsangrepp kommer emballaget (och ibland även godset om det anses kontaminerat) att förstöras eller desinficeras på importörens bekostnad. 

Det är viktigt att använda barkfritt emballagevirke som inte uppvisar några som helst spår av insektsangrepp. Ofta krävs det att emballaget är godkänt enligt den internationella standarden ISPM15 (se vidare på jordbruksverkets hemsida). För exporterande företag rekommenderar vi användning av ISPM15-märkt träemballage. En lista över länder som kräver ISPM 15 finns här. Emballaget bör redan före exporten från Sverige vara behandlats så som myndigheterna i respektive land kräver och ett intyg bör följa med sändningen.  

Märkning

barcode

Alla adressetiketter, varningsmärkningar eller informationstexter behöver vara internationellt gångbara och väl fastsatta, gärna med skydd mot fukt och åverkan.  

Många företag använder även märkningen för att ha kontroll över var godset befinner sig. Spårbarhet blir extra viktigt vid internationella transporter. 

Är ditt gods farligt?   

danger

En del typer av gods kan skada människor, omgivning eller annat gods om det inte hanteras rätt.  De varorna finns uppräknade i internationella regler om transport av farligt gods. Om dina varor passar in under någon av klasserna, behöver du packa och märka godset på ett speciellt sätt, och du behöver ta fram en speciell fraktsedel, och bifoga dokument som talar om precis vad det är för gods och hur det ska hanteras. Allt detta finns det mycket specifika regler för. Om du hanterar farligt gods behöver du se till att ditt företag har rätt kompetens. Godkända kurser finns hos myndigheten MSB, som också kan ge råd om hur reglerna fungerar.  

Klasserna är: 

1 Explosiva ämnen och föremål  
2 Gaser  
3 Brandfarliga vätskor  
4.1 Brandfarliga fasta ämnen  
4.2 Självantändande ämnen  
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten  
5.1 Oxiderande ämnen  
5.2 Organiska peroxider  
6.1 Giftiga ämnen  
6.2 Smittförande ämnen  
7 Radioaktiva ämnen  
8 Frätande ämnen  
9 Övriga farliga ämnen och föremål 

De olika transportslagen har olika regler för transport av farligt gods. 

Väg:UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) är ett FN-organ som har utarbetat ADR-koden (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; eng. International Carriage of Dangerous Goods by Road). 

Järnväg: OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail), som är centralbyrån för internationella järnvägstransporter, har utarbetat RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail). 

Sjö: IMO (International Maritime Organization) är ett FN-organ som har utarbetat IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Koden omfattar bestämmelser för transport av förpackat farligt gods till sjöss. I supplementet till koden finns regler för transport av fasta
bulkvaror. 

Flyg:  ICAO (International Civil Aviation Organization), som är ett FN-organ, har utarbetat Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO- TI). Se även här

Brev/paket 

Posten tillämpar de mest restriktiva reglerna, som är de som gäller för flygtransporter. Vid transport av farligt gods via post bör du alltid kontakta transportören i förväg för att kontrollera att godset går att skicka via post. Läs mer på Världspostunionens (Universal Postal Union, UPU) webbplats här och här. Läs mer om farligt gods vid postförsändelser här

Flera myndigheter har mer information: Du kan kontakta Transportstyrelsen om sjötransporter och lufttransporter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om väg och järnvägstransporter samt om kurser i farligt gods-hantering, och Post- och Telestyrelsen om posttransporter. 

För att ta reda på de särskilda bestämmelser för märkning av kolli som kan gälla i enskilda länder rekommenderas Business Swedens Skeppningshandbok och dess länderavsnitt. Skeppningshandboken går att beställa.