Uppdaterad:

Packning och märkning

För att kunna genomföra en snabb och säker transport till den slutlige mottagaren behöver godset vara packat på ett sätt som skyddar godset och är anpassat efter transportsättet. Godset behöver vara märkt på ett sätt så att alla inblandade parter kan identifiera de kollin som ingår i leveransen och kan kontrollera att godset stämmer med uppgifterna i skeppningsdokumenten. Märkningen ska också kunna varna om godset har egenskaper som man behöver känna till när godset hanteras. I vissa avseenden kräver lagar och regler speciell märkning.

Tre saker att tänka på om packning och märkning!

Hur lång är transporten?

Packa med tanke på hur lång transporten är, om godset ska passera olika klimat, omlastas ofta… 

Vilket emballage ska man använda?

Använd emballage som skyddar godset tillräckligt väl. inte orsakar problem för godset eller medför tullproblem, och som är ISPM15-märkt

Märker jag på samma sätt oavsett destination oavsett destination och gods?

Anpassa märkning efter destination, transportsätt, spårbarhetskrav och godsets egenskaper – i synnerhet om det är farligt gods, då speciell märkning är krav. 

Packning 

Packningen är viktig av flera anledningar. Här får exportören göra flera avvägningar. Den ska givetvis skydda produkten, vara effektiv för att minimera faktkostnadern samtidigt som den bör vara lätthanterlig för transportören. Nedan är några grundläggande råd:

Så packar du för export

Ju längre transport desto bättre packning krävs

Det är viktigt att skydda godset lite mer vid internationella transporter. Ju längre transport och ju fler omlastningar, desto mer behöver emballaget tåla. Tänk också på att om godset transporteras genom flera olika klimat kan det bli stora variationer i temperatur och fukt. Kondens är ett vanligt problem vid längre transporter.  

Undvik organiskt material

Vid all export eller utförsel är det klokt att undvika att använda organiskt material som t.ex. hö eller halm som packmaterial. Många länder har införselförbud av organiska material.

Träemballage - internationell standard för förpackningsvirke, ISPM 15

Många länder, till exempel Australien och Nya Zeeland, har en sträng kontroll av förpackningsmaterial. Om karantänsmyndigheterna skulle finna spår av insektsangrepp kommer emballaget (och ibland även godset om det anses kontaminerat) att förstöras eller desinficeras på importörens bekostnad. 

Det är viktigt att använda barkfritt emballagevirke som inte uppvisar några som
helst spår av insektsangrepp. Ofta krävs det att emballaget är godkänt enligt den internationella standarden ISPM15 (se vidare på jordbruksverkets hemsida). För exporterande företag rekommenderar vi användning av ISPM15-märkt träemballage. En lista över länder som kräver ISPM 15 finns här. Emballaget bör redan före exporten från Sverige vara behandlat så som myndigheterna i respektive land kräver och ett intyg bör följa med sändningen.Märkning

Transportmärkning är viktigt av fler orsaker: att godset ska komma fram förstås, men märkningen måste också uppmärksamma de som hanterar godset på om godset är farligt. Nedan är några saker att tänka på.

Märk så att godset kommer fram!

Alla adressetiketter, varningsmärkningar eller informationstexter behöver vara internationellt gångbara och väl fastsatta, gärna med skydd mot fukt och åverkan.  

Är ditt gods farligt?

 En del typer av gods kan skada människor, omgivning eller annat gods om det inte hanteras rätt.  De varorna finns uppräknade i internationella regler om transport av farligt gods. Om dina varor passar in under någon av klasserna, behöver du packa och märka godset på ett speciellt sätt, och du behöver ta fram en speciell fraktsedel, och bifoga dokument som talar om precis vad det är för gods och hur det ska hanteras. Allt detta finns det mycket specifika regler för. Om du hanterar farligt gods behöver du se till att ditt företag har rätt kompetens. Godkända kurser finns hos myndigheten MSB, som också kan ge råd om hur reglerna fungerar.  

Klasserna är: 

1 Explosiva ämnen och föremål  
2 Gaser  
3 Brandfarliga vätskor  
4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
4.2 Självantändande ämnen  
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten  
5.1 Oxiderande ämnen  
5.2 Organiska peroxider  
6.1 Giftiga ämnen  
6.2 Smittförande ämnen  
7 Radioaktiva ämnen  
8 Frätande ämnen  
9 Övriga farliga ämnen och föremål 

De olika transportslagen har egna märkningsregler

Väg:  UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) är ett FN-organ som har utarbetat ADR-koden (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; eng. International Carriage of Dangerous Goods by Road). 

 

Järnväg:  OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail), som är centralbyrån för internationella järnvägstransporter, har utarbetat RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail). 

 

Sjö: IMO (International Maritime Organization) är ett FN-organ som har utarbetat IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Koden omfattar bestämmelser för transport av förpackat farligt gods till sjöss. I supplementet till koden finns regler för transport av fasta bulkvaror. 

 

Flyg:  ICAO (International Civil Aviation Organization), som är ett FN-organ, har utarbetat Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO- TI). Se även här

Särskilda regler för brev och paket

Posten tillämpar de mest restriktiva reglerna som gäller för flygtransporter. Vid transport av farligt gods via post bör du alltid kontakta transportören i förväg för att kontrollera att godset går att skicka via post. Läs mer på Världspostunionens (Universal Postal Union, UPU) webbplats här,  här och här. Läs mer om farligt gods vid postförsändelser här

Flera myndigheter har mer information: Du kan kontakta  Transportstyrelsen om sjötransporter och lufttransporter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om väg och järnvägstransporter samt om kurser i farligt gods-hantering, och Post- och Telestyrelsen om posttransporter. 

För att ta reda på de särskilda bestämmelser för märkning av kolli som kan gälla i enskilda länder rekommenderas Business Swedens Skeppningshandbok och dess landavsnitt.
 


För att ta reda på de särskilda bestämmelser för märkning av kolli som kan gälla i enskilda länder rekommenderas Business Swedens Skeppningshandbok och dess länderavsnitt. Skeppningshandboken går att beställa.