Uppdaterad:

Leveransvillkor

Leveransvillkoret är en viktig del av köpeavtalet. Senast vid offertstadiet måste exportör och importör vara överens om hur risker och kostnader skall fördelas vid varans fysiska transportering över gränserna. De vanligaste leveransvillkoren med tolkningar är Incoterms®.

Vad är egentligen ett leveransvillkor?

Leveransvillkoret är en viktig del av köpeavtalet. Genom leveransvillkoret kommer säljaren och köparen överens om bland annat:

 • Vem betalar frakt och övriga kostnader i samband med transporten?

 • Vem står risken vid en eventuell godsskada eller förlust?

 • Vem betalar tull och skatt i importlandet?

I internationella affärer har det sedan lång tid utvecklats standardvillkor för hur man bestämmer vilken part som står för kostnader och risker för godset under transporten. Incoterms är den internationellt sett mest gångbara och accepterade villkorssamlingen i internationell handel.

Så väljer du leveransvillkor

Leveransvillkoren i Incoterms® 2020

För att minimera risken att parterna lägger olika innebörd i leveransvillkoret har Internationella Handelskammaren ICC under årens lopp samlat de vanligaste villkoren med tolkningar i villkorssamlingen lncoterms.


lncoterms® 2020, som trädde i kraft 1 januari 2020, innehåller 11 leveransvillkor med olika nivåer av åtaganden för säljaren och köparen. Minimivillkoret för säljaren är Ex Works (EXW) säljarens lager/fabrik och maximivillkoret är Delivered Duty Paid (DDP) angiven destinationsort.


Vissa av villkoren är avsedda att endast användas vid sjötransport och transport på inre vattenvägar medan övriga villkor kan användas oavsett transportsätt.


Leveransvillkor som är avsedda att användas oavsett transportsätt:
EXW, Ex Works…named place of delivery (warehouse/factory)
FCA, Free Carrier…named place of delivery
CPT, Carriage Paid to…named place of destination
CIP, Carriage and Insurance Paid to…named place of destination
DAP, Delivered at Place…named place of destination
DPU, Delivered at Place, Unloaded…named place of destination
DDP, Delivered Duty Paid…named place of destination


Leveransvillkor som är avsedda att användas endast vid sjötransport och transport på inre vattenvägar
FAS, Free Alongside Ship…named port of shipment
FOB, Free on Board… named port of shipment
CFR, Cost and Freight…named port of destination
CIF, Cost, Insurance and Freight…named port of destination

Hur ska leveransvillkor anges?

Vi rekommenderar att man använder lncoterms®, angett med leveransvillkoret, lncoterms®, angivande av vilken version som åsyftas, samt ort.

Viktiga faktorer som bör påverka ditt val av Incoterms®

Det är viktigt att du väljer rätt leveransvillkor i din offert. Det har ofta stor betydelse ur konkurrenssynpunkt, men även ur juridisk synpunkt eftersom det styr så mycket av väsentliga risker och ansvar för kostnader.

Vilket leveransvillkor enligt Incoterms® 2020 är då lämpligt att använda i den specifika offerten? Nedan finns en beskrivning av några av de vanligaste leveransvillkoren som används.

Val av leveransvillkor sker bl.a. utifrån:

 • typ av gods, bulk/containerlastat

 • Vem av köpare/säljare som har bäst fraktavtal

 • Destinationsland

 • Hur konkurrenterna offererar

 • Vilket betalningsvillkor som är avtalat

 • Företagets distributions-/logistikpolicy

Praktiska hänsyn för dig som säljare - vilket leveransvillkor ska du använda

Säljare som vill få över både transportkostnader och risk tidigt på köparen...

ser ofta till att ha standardvillkor FCA (Free Carrier...named place), vilket innebär att köparen hämtar godset hos säljaren eller på en terminal/flygplats i säljarens land. Fördelen med FCA är att det är lätt att räkna ut säljarens kostnader, vilka är emballage, exportklarering, lastning på bil alternativt transport till överenskommen terminal/flygplats. Risken övergår till köparen i samband med överlämnandet till transportören/terminalen. FCA kan användas vid samtliga transportsätt.

I den händelse att säljaren bokar frakt åt köparen men önskar behålla FCA som leveransvillkor, ska detta finnas avtalat, och det är mycket viktigt att båda parter är införstådda med att frakten bokas på köparens risk och kostnad, och vad detta innebär.

Säljare som vill erbjuda sin produkt inklusive frakt/transport till köparens ort, där risken från säljaren till köpare övergår redan när godset överlämnas till transportör...

kan välja något av C-villkoren. Leveransvillkoren CPT, CIP, CFR och CIP inkluderar frakt och vid villkoren CIP och CIF även transportförsäkring för varan. I samtliga fall övergår risken från säljare till köpare tidigt; redan när godset överlämnas till transportören/terminalen vid CPT/CIP, eller är lastat ombord fartyget i avsändningshamnen vid CFR/CIF. De mest användbara villkoren av dessa är CPT och CIP, som kan användas vid samtliga transportsätt.

I de länder som tillämpar försäkringsdiskriminering fungerar inte leveransvillkoren CIP eller CIF, och bästa lösningen är normalt ett leveransvillkor där mottagaren står risken och kan försäkra i sitt hemland. Kontakta alltid ert försäkringsgivare om ni är tveksamma, eller när ni använder er av CIP/CIF till ett nytt land.

De mest långtgående villkoren ur säljarens synvinkel...

ur säljarens synvinkel är D-villkoren DAP, DPU och DDP, av vilka DDP innebär ett maximalt åtagande av säljaren. DDP innebär att säljaren förutom frakt och risk fram till mottagningsorten även står för samtliga förtullningskostnader, importavgifter, skatter och tullar i importlandet. Gemensamt för DAP, DPU och DDP är att risk och kostnad följs åt ändra fram till destinationsorten / hamnen / terminalen. Säljaren tar här också på sig tidsrisken eftersom godset inte räknas som levererat förrän det kommit fram till den plats som angivits i respektive villkor. Fördelen för köparen vid C- och D-villkor är att offerten visar det totala priset och lätt kan jämföras med andra offerter.

Minimivillkoret för säljaren...

är Ex Works (EXW) säljarens lager/fabrik. I praktiken fungerar EXW mindre bra då det ofta är säljaren som exportklarerar sändningen och lastar godset på bilen. EXW bör vid internationell handel ersättas med FCA.

Andra villkorssamlingar som lätt blandas ihop med Incoterms® 2020

 COMBITERMS

Combiterms utgör ingen egen och självständig regelsamling utan bygger på leveransvillkoren i Incoterms. I Combiterms har man finfördelat de olika kostnader som uppstår i en internationell varutransaktion. Combiterms kan därför användas som ett hjälpmedel för att avgöra vem som ska stå för en specifik kostnad, t.ex. lastning och lossning.

Combiterms utges av Svenska Transportindustriförbundet och har inte acceptans utanför Sverige.  Combiterms 2020 är den senaste utgåvan, anpassad efter lncoterms® 2020.

REVISED AMERICAN FOREIGN TRADE DEFINITIONS

Revised American Foreign Trade Definitions(RAFTD) är villkor som man ibland kan stöta på vid handel med USA, Canada och på marknader där det amerikanska handelsinflytandet har varit och är stort. Regelsamlingen innehåller 11 leveransvillkor.

RAFTD innehåller elva leveransvillkor med ibland förvillande lika förkortningar som villkoren i de olika versionerna av lncoterms®. FOB-villkoret finns dessutom i sex versioner med snarlik innebörd som villkoren FCA till DAP som finns i lncoterms®. Alla heter FOB med något tillägg!

Man kan ibland finna att nordamerikanska företag hänvisar till dessa villkor i sina avtal och inköpsspecifikationer. Vid affärsförhandlingar med amerikanska företag är det därför extra viktigt att i alla skeden vara extra tydlig med att leveransvillkoren ska tolkas enligt lncoterms® 2020. Denna tydlighet är naturligtvis alltid viktig när man avtalar om ett visst leveransvillkor.
Avslutande råd vid val av leveransvillkor
 • Använd ett leveransvillkor som passar för avtalet och för transporten

 • Använd ett leveransvillkor ur lncoterms®, helst senaste versionen 2020

 • Skriv ut leveransvillkor, plats, lncoterms®, och ange vilken version

 • Se till att alla inblandade är fullt insatta i vad leveransvillkoret betyder

 • Se till att leveransvillkoret fungerar med andra delar av avtalet som t.ex. betalningslösning

 • Vi rekommenderar transportförsäkring i normalfallet för den part som har risken för godset

 • Säljaren måste realistiskt kunna genomföra det leveransvillkor som väljs.

 • En säljare ska aldrig vara beroende av köparen för att kunna fullgöra sitt eget åtagande.