Uppdaterad:

Lager

Några former av lager används som led i transportsystemet i högre grad än de vanliga varu- och materiallager företag har på sin tillverkningsort.

Tullager

Tullager, eller ’bonded warehouse’, används i många länder som ett sätt att lagra oförtullat gods. Varorna kanske väntar på att förtullas in eller på att skickas vidare ut ur landet. Det är då fördelaktigt att inte behöva betala införtullningskostnader, tullar och skatter på varor som är tänkta att gå vidare till ett annat land.  I vissa fall väntar godset på att transiteras till en plats som är lämpligare för importören att göra införtullning på.

Det är normalt sett något dyrare att ha varorna på tullager än på ett vanligt lager och det är strikta regler för hur ni ska lägga in, hantera och ta ut godset.

Vid problem med införtullning kan det ibland vara fördelaktigt att flytta varorna till ett ’bonded warehouse’ för att minska kostnaderna för containerhyra, hamnplatshyra eller hyra på flygterminal. Då reglerna för ’bonded warehouse’ varierar i olika länder är det viktigt att
sätta sig in i vad som gäller i det aktuella landet.

Konsignationslager

Konsignationslager är ett lager som upprättas hos köparen med varor som fortfarande tillhör säljaren. Köparen betalar för varan när den tas ut från konsignationslagret för användning eller vidareförsäljning, och först då går äganderätten över. 

Godset bör hållas separerat och väl märkt vilket är viktigt om någon av parterna kommer på obestånd. Det är också viktigt att inleveranser, uttag och eventuella returer bokförs korrekt. Eftersom det ofta är att säljarens plikt att se till att lagret håller ett visst saldo, behöver säljaren ha tillgång till korrekta uppgifter. Det är möjligt att ha konsignationslager i ett tullager (bonded warehouse). Då gäller ännu striktare regler för in- och uttag, eftersom man även behöver säkerställa att varorna är förtullade korrekt.

Konsignationslager är ett definierat juridiskt och bokföringsmässigt begrepp, och det är viktigt att inte blanda ihop det med andra liknande former, till exempel återförsäljaravtal med försäljning på kredit eller trepartshandel när varorna går direkt till slutkund.

Många avtalsvillkor i ett konsignationsavtal ser olika ut i olika avtal beroende på styrkeförhållandet parterna emellan, till exempel villkor om inkuransrisk, garanterat saldo, leveransvillkor och fraktkostnader etcetera.