Uppdaterad:

Transportförsäkring

Vid godstransporter förekommer två försäkringsformer: varuförsäkring som tecknas av säljaren eller köparen, samt transportörens ansvarsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varann, och båda behövs för att varuägaren ska ha ett tillfredställande skydd.

Transportförsäkring - vad är det och varför är den viktig?

Vad är en varuförsäkring?

Varuförsäkringen är i grunden en sakförsäkring och ska täcka risken (för den part som står risken enligt leveransvillkoret) för skador på varor som transporteras från A - B och gäller i regel för godset under hela transportkedjan, vanligtvis från säljarens lager till köparens lager (warehouse to warehouse).


Varför ska jag teckna varuförsäkring - transportören har väl försäkring?

Business Swedens allmänna rekommendation är att varuförsäkring bör tecknas om man står risken enligt avtalets leveransvillkor.

Dels täcker försäkringen risken för att dina varor blir skadade och utebliven handelsvinst för dessa varor. Även om ditt gods inte har något högt värde kan det vara värt att teckna försäkring. Varuförsäkringen täcker också risker som man normalt sett kanske inte tänker på. Ett exempel på detta är risken att behöva bidra i ett så kallat gemensamt haveri, dvs. en incident där ett fartyg råkar i problem och kan begära bidrag från alla intressenter som har last ombord.

Transportörens ansvarsförsäkring

Transportören har också en försäkring, denna är dock till skillnad från en sakförsäkring som varuförsäkring en ansvarsförsäkring. Detta innebär att den framförallt täcker transportörens ansvar enligt tillämpliga lagar och konventioner. Observera att denna försäkring inte ger varuägaren ett heltäckande skydd utan bör kompletteras med tecknande av varuförsäkring.

Vi rekommenderar inte att man förlitar sig på att transportören har försäkring, den täcker inte per automatik varuägarens förluster. Transportörens ansvar mot transportköparen begränsas av internationella konventioner både vad gäller vilka skador som ersätts och hur ersättningen beräknas. Den beräknas i Internationella Valutafondens (IMF) valuta SDR (Special Drawing Rights). Dagsvärdet på SDR publiceras bl a av Riksbanken.

Biltransporter regleras av CMR konventionen. Begränsningen är 8,33 SDR/kg.

Flygtransporter regleras av Warszawa konventionen. Begränsningen är 17 SDR/kg, eller ibland av Montreal-konventionen, begränsningen är då 22 SDR/kg.

Järnvägstransporter regleras av CIM konventionen. Begränsningen är 17 SDR/kg.

Sjötransporter regleras av Haag/Visby reglerna. Begränsningen är 666,7 SDR/kolli alt.
2 SDR/kg.

De allmänna avtalsbestämmelserna på transportområdet är NSAB 2015 i Norden vilka det ofta hänvisas till i transportavtal. Det förekommer även att avtal hänvisar till en tidigare version, NSAB 2000. Om sådana villkor är del i avtalet, kan ersättningen från transportören under vissa förutsättningar beräknas enligt NSAB. Den ersättning som då utgår är baserad på en begränsning av 8,33 SDR/kg.

Läs mer om NSAB och ladda ner dokumentet från Svenska Transportindustriförbundets hemsida.

Vem tecknar försäkringen?

Det är den part som enligt leveransvillkoret står risken för godset under transporten, som kan teckna varuförsäkring. Undantaget är leveransvillkoren CIP och CIF, då säljaren tecknar försäkring  - för köparens räkning.

Vilka risker täcker försäkringen och vilket värde ska försäkras?

Försäkringsvärdet är normalt fakturavärdet, frakt (CIF-värdet), plus 10%. Vanligtvis tecknas varuförsäkring i internationell handel enligt brittiska villkor ICC, Institute Cargo Clauses.

Grunden i varuförsäkringen tecknas enligt Institute Cargo Clauses, vilken erbjuds i tre huvudalternativ:

  • Clause (C) - Grundförsäkring

  • Clause (B) - Utvidgad grundförsäkring

  • Clause (A) - Allriskförsäkring

Alla alternativen omfattar kostnader och bidrag i gemensamt haveri.

Utöver detta erbjuds många olika tilläggsförsäkringar för att skräddarsy försäkringsskyddet för det enskilda företaget.

Var tecknar jag min varuförsäkring?
  • Det finns oftast möjlighet att försäkra genom sin speditör.

  • Ett annat smidigt alternativ och kanske mer ekonomiskt är att kontrollera med det försäkringsbolag där man har sin företagsförsäkring. I princip alla större bolag kan inkludera en varuförsäkring i företags försäkringspaketet. Om man har en generell transportförsäkring riskerar man inte att missa att försäkra någon sändning.

  • Man kan också ta hjälp av en specialiserad försäkringsmäklare som hjälper till med att teckna varuförsäkringen.