Uppdaterad:

3. Upprätta en uppförandekod

Upprätta-uppförandekod-beskuren.jpg

När ni har tagit fram riktlinjer och bestämt hur företaget ska arbeta med hållbarhet bör ni upprätta en så kallad uppförandekod, på engelska code of conduct. Koden ska innehålla företagets policy och riktlinjer för hur företaget och dess anställda ska agera och bedriva sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Uppförandekodens syfte är att fastslå och kommunicera företagets riktlinjer inom hållbarhet. Den ska fungera vägledande för de anställda och i kommunikationen med interna och externa intressenter bidra till att stärka företagets varumärke. Uppförandekoden är i sig inte juridisk bindande, men lever inte företaget upp till sin egen kod kan varumärket och förtroendet för verksamheten skadas. Oftast skriver man uppförandekoden i ett särskilt dokument som man enkelt kan kommunicera utåt.

Innehållet i uppförandekoden kan variera beroende på bland annat vilken bransch och geografiskt område företaget är verksamt inom. Då koden är ert sätt att kommunicera företagets ställningstagande inom hållbarhet är det viktigt att innehållet anpassas efter vad som är viktigt för er. Det är även viktigt att ni anpassar uppförandekoden till de nya exportmarknaderna, vilka utmaningar finns det där och vad efterfrågar intressenterna? Även om man anpassar sina riktlinjer och uppförandekod till nya marknader måste man som miniminivå leva upp till de internationella riktlinjerna och standarderna.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av koden:

  • Inkludera endast sådant som företaget kan leva upp till, men tänk på att uppförandekoden även ska fungera som företagets riktmärke och tydliggöra er eftersträvansvärda standard.

  • Var lyhörd mot intressenterna. Det ökar chansen till en effektivare implementering av koden.

  • Skriv enkelt och tydligt så att alla berörda parter förstår innehållet.

  • Var så konkret som möjligt så att koden går att följa upp och utvärdera.

  • Inkludera information om hur företaget följer upp och garanterar kodens efterlevnad, inklusive information om hur misstanke om brott mot uppförandekoden ska anmälas till företaget.

  • Inkludera information om konsekvenserna för den som inte följer koden, både för medarbetarna och partners

  • Ha eventuellt med ett leverantörstillägg där ni separat beskriver riktlinjerna för era leverantörer.

Det finns flera verktyg som ni kan ta hjälp av när ni upprättar uppförandekoden. Oavsett om företaget har signerat FN:s Global Compact eller inte kan ni exempelvis ha de tio principerna som utgångspunkt. Ni kan även få vägledning genom de olika branschspecifika verktygen som ni hittar under steg 2.

Det kan även vara inspirerande att läsa andra företags uppförandekoder, oftast finns dessa på företagens hemsidor. De kan variera i omfattning, vissa företag har endast några punkter medan andra skriver en hel rapport. Exempel på två omfattande och välarbetade uppförandekoder är Telias affärsetiska uppförandekod och Sandviks uppförandekod.