Uppdaterad:

5. Utvärdera resultat

Rapportera-beskuren.jpg

Utvärdera

För att kunna utvecklas och vara säker på att företaget fokuserar på rätt frågor är det viktigt att företaget utvärderar sitt arbete. Har ni satt upp mätbara mål blir det lättare att utvärdera och visa på effekterna av arbetet.
Involvera medarbetarna och utvärdera regelbundet vad som fungerar bra och vad som behöver åtgärdas. Involvera även gärna externa intressenter i utvärderingen, exempelvis genom en kundundersökning om varumärket före och efter hållbarhetsarbetets implementering.

Då företagets förutsättningar ständigt förändras är det viktigt att även analysen över risker och möjligheter görs kontinuerligt. Precis som ni kontinuerligt utvecklar verksamhetens ekonomiska mål, ska företagets hållbarhetsarbete utvärderas och utvecklas jämte det ekonomiska. På så sätt kommer ni att få en uppfattning om hur företagets ekonomiska prestation relaterar till företagets hållbarhetsarbete.

 

Rapportera företagets hållbarhetsarbete

Rapportering enligt lag

Beroende på företagets storlek kan ni enligt årsredovisningslagen vara skyldig att redovisa företagets hållbarhetsarbete. Den 1 december 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att vissa företag är skyldiga att redovisa hur verksamheten hanterar frågor och konsekvenser som bland annat rör miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, antikorruption och mänskliga rättigheter.
Alla företag som överskrider minst två av följande tre gränsvärden omfattas av lagen:

  • Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på 250 personer

  • Balansomslutningen är mer än 175 Mkr

  • Nettoomsättningen är mer än 350 Mkr

För mer information om hur hållbarhetsrapporteringen ska gå till och eventuella undantag se frågor och svar om Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL.

Frivillig rapportering

Även om företaget inte har en skyldighet att rapportera enligt lag kan ni ändå välja att redovisa företagets hållbarhetsarbete. Detta är ett sätt att visa intressenterna hur man arbetar och vilka resultat man uppnår när det gäller hållbarhetsfrågorna. Många företag ser fördelarna med detta och känner sig mer motiverade när de kan rapportera sitt arbete.

Nedan följer några redovisningsverktyg:
Communication on Progress (COP) – om företaget anslutit sig till Global Compact har det förbundit sig att rapportera sina insatser för Global Compact.
Global Reporting Initiative (GRI) – Den vanligaste globala standarden för hållbarhetsredovisning. 
International Integrated Reporting Councils (IIRC) - ramverk för integrerad rapportering.
Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI) – hjälper företag att på ett strukturerat sätt redovisa sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Det finns många organisationer som erbjuder utbildning inom rapportering om man vill fördjupa sig i detta.