Uppdaterad:

Hållbarhetsguiden

Hållbarhet-bild-BuS.jpg

Börjar era intressenter ställa krav på er att bli mer hållbara eller ser ni själva affärsmöjligheterna i att ta ansvar för hur er verksamhet påverkar omvärlden? För många företag är hållbarhet redan en självklarhet och en del av kärnverksamheten medan det för andra kan kännas som ett långt steg att ta. Detta kan bero på rädslan för minskade marginaler, brist på engagemang från ledningsnivå eller helt enkelt brist på kunskap om hållbarhet. Oavsett om ni endast bedriver er verksamhet i Sverige eller om ni är globala företag är hållbarhet en viktig komponent i företagets långsiktiga lönsamhet och en väl värd investering att satsa på.

Business Swedens definition av hållbarhet utgår från de fyra områdena eller principerna, i FN:s Global Compact, det vill säga mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption samt miljö.

Företagen har ansvar att inte påverka de fyra områden negativt oavsett var i världen man bedriver sin affärsverksamhet. Många bedriver idag sin verksamhet på marknader med stora utmaningar där det saknas lagar och kontrollsystem som skyddar mänskliga rättigheter, miljö och som förebygger korruption. På dessa marknader är det extra viktigt att företagen tar ansvar och inte bara följer en bristande sedvänja utan agerar på ett hållbart sätt genom att följa internationella riktlinjer och standarder.

Hållbarhet skapar inte bara en bättre värld det skapar även internationell konkurrensfördelar i form av bättre affärsuppgörelser, längre och effektivare leverantörsrelationer, färre böter och ett starkare varumärke som attraherar kunder såväl som investerare och medarbetare.

Sverige och svenska företag ligger sedan länge i framkant när det gäller hållbarhet och företagen har bidragit till en positiv samhällsutveckling genom sitt aktiva arbete med hållbarhet i de länder de är verksamma. Framsynta svenska företagsledare har säkerställt kvalitativ teknik, socialt ansvarstagande affärsmodeller och arbete mot korruption, vilket har gjort svenska företag till efterfrågade partners och leverantörer i utlandet.

Regeringen satsar på hållbarhet för att stärka konkurrenskraften

I regeringens Exportstrategi lyfts behovet av att öka svenska företags internationella konkurrenskraft genom att stärka stödet för svenska företags hållbarhetsarbete utomlands.

En ytterligare drivkraft till att regeringen satsar ännu mera på hållbart företagande är att världens ledare 2015 enades om en gemensam agenda för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i värden, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa, den så kallade Agenda 2030. Staterna har huvudansvaret men företagen spelar en viktig roll för att målen i Agendan ska uppnås till år 2030. Alla 17 mål i Agenda 2030 går även att sammankoppla med de fyra områdena inom hållbarhet.

Som ett led i regeringens satsning har Business Sweden fått i uppdrag att genomföra en rad åtgärder inom hållbarhet, vilket bland annat har resulterat i denna Hållbarhetsguide.

Guiden - ett verktyg till hållbart företagande

Guiden vänder sig till er som vill börja arbeta med hållbarhet men även till er som vill utveckla ert redan befintliga arbete. Den är ett hjälpmedel och syftar till att ge vägledning och inspiration till hållbart företagande för både små och medelstora företag som ska exportera och som har en internationell värdekedja.

Guiden innehåller sex steg till lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär och hur det kan gå till i praktiken. Vi lyfter fram särskilda utmaningar och risker inom de olika områdena samt ger tips på förebyggande åtgärder som man bör vidta. Vi lyfter även fram några inspirerande företag som arbetar aktivt med ett eller flera av de fyra områdena.

Hållbarhetsguiden-grafik-SWE-714xErfoderlig.jpg

För bästa resultat rekommenderar vi att ni följer de sex stegen metodiskt från steg 1-6. En viktig förutsättning för att arbetet ska bli lyckat är att engagemanget kommer från ledningsnivå och att alla i företaget är villiga att ändra sina rutiner för att uppnå önskad effekt.