Uppdaterad:

1. Analysera möjligheter och risker

Analysera-beskuren.jpg

För att få en bild av hur företaget arbetar och kan arbeta med hållbarhet både internt och externt bör ni som ett första steg göra en nulägesanalys över företagets värdekedja och intressenter. Analysen ska sedan ligga till grund för ert fortsatta hållbarhetsarbete. I detta steg ska ni identifiera utvecklingsmöjligheter som kan leda till en starkare attraktionskraft och en ökning av lönsamheten. Ni ska även identifiera risker och eventuella missförhållanden som kan strida mot internationella riktlinjer och som kan leda till straffrättsligt ansvar och på sikt skada varumärket och ge negativa ekonomiska konsekvenser.

Ska företaget anses som hållbart måste hela värdekedjan leva upp till samma standard. Brister hållbarhetsarbetet i en av länkarna påverkar det samtliga aktörer i kedjan på ett negativt sätt. För att ni ska veta vilka åtgärder ni bör vidta för att bli ett hållbart företag är det därför viktigt att ni i nulägesanalysen identifierar företagets värdekedja och gör en analys över risker och möjligheter hos samtliga aktörer i kedjan. Förutom er värdekedja finns det andra aktörer som har åsikter om hur ni bör bedriva ert företag ur ett hållbarhetsperspektiv, ni bör därför även analysera era övriga intressenter för att få reda på vilka krav de ställer på er.

Det som ni kommer fram till i nulägesanalysen ska tillsammans med era mål och riktlinjer sättas in i en prioriteringsmatris för att ni på så sätt lättare ska kunna identifiera era fokusområden i ert fortsatta hållbarhetsarbete. Nedan går vi igenom nulägesanalysen steg för steg.

Identifiera och analysera värdekedjan

I den första delen ska företagets värdekedja för varje produkt identifieras och analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, så långt det går och så precist som möjligt.
Företaget ska på ett strukturerat sätt kunna se vilka som är leverantörer, underleverantörer inklusive bland annat transportörer samt kunder och slutkunder för respektive produkt. Det kan vara svårt att få fram information om underleverantörer men tyvärr är det ofta i detta led som de allvarligaste bristerna återfinns. Samarbeta med era leverantörer för att få tillgång till så mycket information som möjligt. Har företaget en kort värdekedja eller redan bra kontroll på alla led är detta en fördel som ni bör dra nytta av i ert hållbarhetsarbete. Har företaget däremot en komplex värdekedja, svårt att beskriva nuläget och inte vill riskera att missa något bör ni ta hjälp av experter för att utföra analysen. Nedan ger vi exempel på hur en värdekedja kan se ut, denna kan variera beroende på produkt, företag och bransch.

Hållbarhetsguiden-grafik-SWE-714xErfoderlig2.jpg

När värdekedjan är identifierad ska företaget analysera hur respektive länk i värdekedjan arbetar med hållbarhet och om det finns utvecklingsmöjligheter och risk för missförhållanden som strider mot internationella lagar och riktlinjer. Analysen ska främst fokusera på de viktigaste områdena inom hållbart företagande, det vill säga mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö. Ni bör även analysera särskilda landspecifika möjligheter och risker på de marknader där företaget och dess övriga värdekedja bedriver sin verksamhet. Till hjälp för denna analys har Business Sweden tagit fram generella risker, möjligheter och en lista med förebyggande åtgärder för respektive hållbarhetsområde som ni kan använda som vägledning i er analys. Gå igenom respektive område och analysera er värdekedja utifrån dessa, ni hittar de olika områdena till vänster under steg 1.

Identifiera och analysera övriga intressenter

När analysen av värdekedjan är gjord bör företaget identifiera sina övriga intressenter, det vill säga övriga aktörer i samhället som på något sätt påverkar företaget. I denna del är det viktigt att ni identifierar vilka företaget påverkar och blir påverkade av och analyserar vilka krav dessa ställer på företaget utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Exempel på intressenter

Hållbarhetsguiden-grafik-SWE-714xErfoderlig3.jpg

För att ni ska veta vad ni bör fokusera på i ert hållbarhetsarbete är det viktigt att ni vet vad intressenterna efterfrågar. Genom att kartlägga företagets intressenter och ta reda på vilka krav och önskemål de ställer och kommer att ställa på er i framtiden, blir det lättare för er att både upptäcka möjligheter och förutse risker.

Genom att besöka intressenternas hemsidor och sociala mediesidor kan ni få information om intressenternas policy och riktlinjer inom hållbarhet. Ni bör ta reda på vad som är viktigt för respektive intressent, till exempel vilka krav investerarna och kunderna ställer. Det kan även vara fördelaktigt att ha en dialog med era intressenter. Genom att skapa en dialog kan ni få en bättre insikt och djupare förståelse för varandra och på så sätt kan ni och intressenterna arbeta mot samma mål.

Prioritera

När ni har identifierat företagets värdekedja och övriga intressenter och sett vilka risker och möjligheter som företaget står inför, bör ni ta reda på vilka områden ni bör prioritera. I steg två när ni har tagit fram värdegrunder ska ni göra er slutgiltiga prioritering men det kan vara bra att redan i steg ett skapa en uppfattning om vad som är viktigt för er. Ni bör välja de områden som är mest akuta och ger störst effekt. Konsekvenserna kan både vara positiva och negativa och de kan ha direkt inverkan på företagets varumärke och lönsamhet. Det är viktigt att ni även räknar på de ekonomiska konsekvenserna av att vidta respektive att avstå från att vidta vissa åtgärder samt undersöka vilken insats som krävs av er för att uppnå önskad effekt.