Uppdaterad:

6. Åtgärda

Steg-5-ny.jpg

Åtgärda 

Interna brister

Alla medarbetare ska känna till de interna riktlinjerna och hur de ska agera om de misstänker brister i företagets hållbarhetsarbete eller brott mot uppförandekoden. Om ni upptäcker interna brister antingen genom exempelvis intern kontroll eller genom visselblåsarfunktionen, ska företaget vidta åtgärder enligt en särskild åtgärdsplan som framtagits under steg 2.
Det ska även finnas riktlinjer för hur externa parter kan rapportera missförhållanden hos företaget.

Brister i leverantörsledet

Om det vid kontroll visar sig finnas brister hos leverantören ska företaget:

  • Påpeka bristerna för leverantören, det är inte alltid som de är medvetna om att de gör något fel.

  • Ta fram en åtgärdsplan för leverantören med information om vad som ska åtgärdas och när det senast ska implementeras av leverantören.

  • Följa upp och kontrollera att alla åtgärder har vidtagits.

  • Om leverantören inte vidtar åtgärderna måste ni överväga om företaget ska fortsätta samarbetet. Om ni har inkluderat hållbarhetsvillkor och/eller uppförandekoden i avtalet och fastställt åtgärder vid avsteg ska ni följa de åtgärder/konsekvenser som finns i avtalet.

Allvarliga brister

Om ni upptäcker allvarliga brister i er värdekedja kan ni kontakta Business Swedens lokala kontor på den marknad det gäller för att få vägledning i hur ni bör gå tillväga.

Gäller det brott som begåtts ska dessa anmälas till aktuell myndighet enligt nationella regler och rutiner.

När det gäller korruption kan Transparency International’s Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) ge gratis och konfidentiell rådgivning till både de som blivit utsatta och bevittnat korruption.