Uppdaterad:

2. Sätt riktning

steg-2-redigerad.jpg

När möjligheterna och riskerna är identifierade och ni har funderat på prioriteringsområden är ni redo för steg två.

I steg två bestämmer styrelsen och företagsledningen hur företaget ska positionera sig strategiskt när det gäller hållbarhet för att uppnå sin önskvärda framtidsbild. Styrelsen är ansvarig för att företaget följer internationella riktlinjer och lagar, och hållbarhetsarbetet är därför ytterst deras ansvar. Det behövs ofta även ett beslut från styrelsen för att investera resurser eller förändra vissa verksamhetsprocesser. Styrelsens och ledningens engagemang är därför avgörande för hållbarhetsarbetets framgång.
I detta steg ska företagets styrelse och ledning:

  • Skapa värdegrunder

  • Prioritera

  • Sätta upp mål

  • Ta fram policy och riktlinjer

  • Fastställa hur företaget ska arbeta med hållbarhet

SKAPA VÄRDEGRUNDER

För att hela företaget ska kunna skapa en gemensam företagskultur är det viktigt att företaget har tydliga värdegrunder. Värdegrunderna är de mjuka värdena som sedan ligger till grund för er policy och era riktlinjer och kan i vissa fall endast bestå av värdeord. Exempel på värdeord är jämlikhet, mångfald, transparens, miljö och omtanke. Värdegrunderna handlar om att skapa en identitet, det vill säga det ni vill att ert företag och varumärke ska stå för.
I detta steg ska ni fokusera på vad som är viktigt för er som företag och hur ni vill uppfattas av era intressenter. Ni bör ha de identifierade riskerna och möjligheterna som ni analyserade under steg ett i åtanke. Värdegrunderna kan se olika ut för olika företag och branscher, för en del företag är miljöfrågorna viktigast och för andra är exempelvis personalen och arbetsförhållandena det viktigaste.

PRIORITERA

När ni har skapat värdegrunder och en bild av hur ni vill uppfattas av era intressenter kan ni göra en slutgiltig prioritering av fokusområdena. Här ska ni väga in de områden som ni ansåg som viktigast i steg ett och matcha dem med era värdegrunder. Vi har tagit fram ett exempel på hur ni kan ställa upp åtgärderna i en matris. I denna väger ni in vilken effekt en åtgärd har, det vill säga om den leder till önskad framtidsbild samt hur stor insats ni måste göra för att nå den.

Hållbarhetsguiden-grafik-SWE-714xErfoderlig5.jpg

SÄTT UPP MÅL

När ni har valt ut fokusområden ska ni sätta upp mål som ni ska arbeta mot i ert hållbarhetsarbete. Genom att sätta upp mål kan ni lättare nå er önskvärda framtidsbild.
Ni bör sätta upp både korta och långsiktiga hållbarhetsmål för företaget som är SMART, det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Genom att ha tydliga mål kan ni mäta vad företaget åstadkommit och se effekten av arbetet. För att få genomslag i hela organisationen måste målen vara accepterade och realistiska. Sätt endast upp mål som företaget realistiskt har förmåga att infria. Ouppnådda mål kan bli till ytterligare risker i relationer med intressentgrupper och kan skada trovärdighet och lojalitet internt.

SKAPA POLICY OCH RIKTLINJER

När ni har skapat värdegrunder, prioriterat vad ni ska fokusera på samt satt upp mål ska ni ta fram en policy och riktlinjer för hur ni ska nå målen och den önskvärda framtidsbilden. Ni ska på ett tydligt sätt formulera hur ni ska agera inom de olika hållbarhetsområdena alternativt era fokusområden.  I detta steg kan ni ta hjälp av olika internationella verktyg, standarder och riktlinjer för att få en uppfattning om vilka mått och krav ni har att förhålla er till. Om ni ska använda er av dessa eller inte beror på intressenternas krav och önskemål, konkurrenternas agerande och särskilda förhållanden i branschen. Er interna policy och riktlinjer ska sedan ligga till grund för upprättandet av uppförandekoden i steg tre. För många företag blir uppförandekoden densamma som policyn och riktlinjerna i detta steg men vi har ändå valt att ha uppförandekoden separat för att tydliggöra att den är ett dokument som ska kommuniceras utåt.

Exempel på verktyg, standarder och riktlinjer som kan ge vägledning

Generella

FN Global Compact – FN-initiativ som innehåller tio generella principer för företagens ansvar. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Företag och organisationer kan välja att ansluta sig till initiativet och då förbinda sig till de tio principerna och till att rapportera sina insatser till Global Compact.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag - regeringars rekommendationer till multinationella företag som innehåller frivilliga principer och standarder för hur affärsverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Riktlinjerna är förenliga med tillämpliga lagar och internationellt erkända standarder.

ISO 26 000 - en frivillig internationell standard för socialt ansvarstagande. Standarden kan användas i både offentlig och privat sektor och tar upp miljö, mänskliga rättigheter, konsumentfrågor, antikorruption och affärsetik.

SS-ISO 20400,Hållbar upphandling - Vägledning, är en standard för hur företag, organisationer och offentlig verksamhet kan integrera hållbarhet i inköpsprocessen.

ISO 14001 - en frivillig internationell standard för miljöledningssystem som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan.

ISO 37001 - en frivillig internationell standard för ledningssystem mot mutor.

SDG Compass - ett verktyg som hjälper företag med strategiskt arbete för att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, erbjuder verktyg och metoder för att arbeta mer hållbart.

Branschspecifika verktyg, standarder och riktlinjer

Livsmedel
Fairtrade Labelling Organisations International (FLO)
EU Ecolabel

The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table
Sustainable Agriculture Initiative
Marine Stewardship Council (MSC)Utz Certified - certifierar kaffe, te och kakao
Rainforest Alliance
The World Cocoa Foundation
Roundtable on Sustainable Palm Oil
Ethical Tea Partnership


Textil
Fair Labor Assosiation
Better Work
Clean Clothes Campaign
The Global Organic Textile Standard (GOTS)

Worldwide Responsible Apparel Production
Better Cotton Initiative

GoodWeave


Leksaker
International Council of Toy Industries

Smycken
Kimberley Process - The Kimberley Process Certification Scheme är ett certifieringssystem för rådiamanter.
Responsible Jewellery Council
Branschföreningen för industriell och institutionell hygien
Business Social Compliance Initiative (BSCI)


IT och telekom
Global e-Sustainability Initiative
GoodElectronics

TCO-certifiering 
Electronic Industry Citizenship Coalition

Läkemedel
The Pharmaceutical Supply Chain Initiative

Trä och papper
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
Forrest Stewardship Council (FCA)

Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox
 från FAO
Rainforest Alliance

Råvaror
The Voluntary Principles on Security and Human Rights
International Council of Mining & Metals

Se även tips på handböcker och verktyg under respektive område: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö.

BESTÄM HUR FÖRETAGET SKA ARBETA MED HÅLLBARHET

När ni har tagit fram en policy och riktlinjer ska ni ta fram en tydlig struktur och plan för hur ni ska genomföra hållbarhetsarbetet i steg 4-6, det vill säga implementering, utvärdering och åtgärdande samt rapportering. Flera av de internationella verktygen ovan ger vägledning i hur du kan eller bör arbeta med hållbarhet.
Företaget bör ha en tydlig struktur och metod för:

Hur hållbarhetsarbetet ska implementeras och kontrolleras både internt och externt.
Mer information följer i steg 4.

Hur företaget ska utvärdera och agera om man upptäcker missförhållanden. Ta fram en plan för hur ni ska utvärdera ert arbete efter en viss tid. I detta steg bör ni även ta fram en åtgärdsplan, det vill säga en plan för hur företaget ska agera om man upptäcker missförhållanden. Ledningen ska direkt veta vad de ska göra om de får information om missförhållanden internt eller i leverantörsledet.  Mer information följer i steg 5.

Hur företaget ska redovisa och följa upp sitt hållbarhetsarbete. Svenska företag av viss storlek är numer enligt årsredovisningslagen (ÅRL) skyldiga att hållbarhetsredovisa. Läs om ditt företag omfattas av den nya lagen och hur redovisningen ska gå till i revisionsbranschorganisationen FARs rapport. Mer information följer i steg 6.