Uppdaterad:

Undersök möjligheterna inför en utlandssatsning

Redan under ett tidigt stadium kan extern finansiering behövas. Ditt företaget behöver kanske göra en förstudie eller produktutveckla och därefter en marknadssatsning. Exempel på finansieringsmöjligheter i denna fas är Almis företagslån, Nopefs finansiering av förstudier och Tillväxtverkets internationaliseringscheckar

Aktörer som kan finansiera en förundersöking inför en utlandssatsning

Almi

Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att företagen inte kan finansiera allt de behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Almis lån är marknadskompletterande. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

Nopef

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopef beviljar villkorslån som kan konverteras till stöd efter godkänd slutrapport. Vid etablering kan hela det beviljade lånebeloppet konverteras till stöd. Om företaget inte genomför etableringen kan endast 50 % av det beviljade villkorslånet efterskänkas.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets internationaliseringscheckar kan användas till bl a Brexit anpassningar och för att ta in extern kompetens inför exportsatsningar