Uppdaterad:

Förhandling, försäljning och tillverkning

Under förhandlings- och försäljningsfasen och sedan under tillverkningstiden, uppstår ofta finansieringsbehov i form av rörelsekrediter eller behov att erhålla säkerheter för att kunna ställa kontraktsgarantier.

Exempel på finansiering vid förhandling, försäljning och tillverkning

Almis Exportlån

Almis Exportlån är speciellt framtaget för att fler små och medelstora företag ska ges möjlighet att ge sig ut på den internationella marknaden. Exportlånet kan tas i svenska kronor eller i utländsk valuta och det är en stor fördel eftersom valutarisken då minskar.

Exportlånet är marknadskompletterande. För att inte konkurrera med den privata marknaden är räntan högre än motsvarande lån på den privata marknaden. Med Exportlånet kan upp till 90 procent av företagets totala kapitalbehov finansieras och det finns ingen övre beloppsgräns. Lånet kan passa vid nya orders, marknadssatsningar och investeringar.

EKNs Rörelsekreditgaranti

EKNs Rörelsekreditgaranti i underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora samt för
stora företag.. De gäller både för exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag.

Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit eller övertrasseringsrätt som avser kapital för att finansiera exportverksamhet. EKN garanterar 50 procent av det beviljade beloppet. Garantin minskar därmed bankens risk på kredittagaren och ökar utrymmet för nya krediter.

EKNs Motgaranti

EKNs Motgaranti. I många exportaffärer kräver köparen att exportören lämnar en kontraktsgaranti för sitt fullgörande, t ex en förskotts- eller fullgörandegaranti. Kontraktsgarantier kan ställas ut av t ex banken som då går i god för exportörens åtaganden.

EKN erbjuder en Motgaranti som minskar bankens risk och underlättar för det exporterande företaget att erhålla bankens kontraktsgaranti. Garantin är en riskdelning mellan utställande bank och EKN. EKNs del omfattar vanligtvis 75 procent av det utställda beloppet. Motgarantier kan lämnas för kontraktsgarantier så väl till stora som små företag.