Uppdaterad:

Expansion och investeringar

Extern finansiering i form av riskkapital kan vara avgörande för expansion till nya marknader. Exempel på finansieringsmöjligheter i denna fas är riskkapital och etableringsstöd från Swedfund, EKNs Garanti för investeringskrediter och SEKs Enkla exportlån

Riskkapital från Swedfund. Swedfund är svenska statens riskkapitalbolag. De investerar tillsammans med strategiska partners, i första hand svenska företag som vill etablera verksamhet i tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika eller i Östeuropa.

Swedfund går in som minoritetsägare, normalt ligger deras insats på maximalt en tredjedel av den totala investeringen och deras partner måste själv kunna satsa minst lika mycket. Storleken på Swedfunds investeringar ligger normalt mellan 5 och 15 MUSD. Det är partnern som har det operativa ansvaret. I de bolag Swedfund blir delägare i är de dock alltid aktiva, och har ofta en representant med i styrelsen.

Etableringsstöd från Swedpartnership. Swedpartnership är Swedfunds etableringsstöd och erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i Swedfunds investeringsländer. Swedpartnership kan finansiera ditt företags samarbete med en lokal leverantör eller distributör. Ett projekt kan även avse ett joint venture eller etablering av ett helägt dotterbolag.

Det maximala stödbeloppet för ett projekt uppgår till totalt motsvarande 200TEUR och kan högst uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet. Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt.

EKNs Garanti för investeringskrediter  underlättar tillgång till finansiering för små och medelstora exporterande företags vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Även underleverantörer till små och medelstora företag kan nyttja garantin. Med denna garanti delar banken eller Almi risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. Vid förlust ersätter EKN 50 procent av den utestående krediten

SEKs Enkla exportlån underlättar om du till exempel vill etablera dig på nya marknader eller utveckla nya produkter. Eftersom risken delas mellan Europeiska Investeringsfonden och SEK kan SEK erbjud förmånlig finansiering utan säkerhet