Uppdaterad:

1.4 Miljö

Miljö-beskuren.jpg

Effekterna av hur vi hanterar miljön påverkar oss alla oavsett var i världen vi befinner oss. På senare tid har medvetenheten om människornas globala miljöpåverkan ökat, inte bara hos
politiker utan även hos företag och dess investerare och kunder.

När det gäller miljö är det inte bara risker som företagen bör vara medvetna om utan det finns även stora möjligheter för företag som satsar på att förbättra miljön eller i vart fall arbetar för att minska sin och konsumenternas negativa miljöpåverkan. Företagets produkter eller tjänster kan ha en positiv inverkan på miljön då de i sig kan vara en lösning på ett miljöproblem, exempelvis inom energisektorn eller förpackningsindustrin.

I de flesta fall har dock företag någon form av negativ inverkan på miljön. Viss miljöpåverkan kan ge globala effekter, såsom koldioxidutsläppens påverkan på växthuseffekten, medan andra kan ge lokala effekter, såsom kemikalieföroreningars försurning av lokala sjöar och skogar. I större skala får dock även de lokala effekterna som förlust av biologisk mångfald och försurning även globala konsekvenser.

Nedan ger exempel på miljörelaterade affärsmöjligheter samt risker som bör finnas med i företagets analys. När företaget gör en analys av sin miljöpåverkan är det viktigt att gå igenom hela värdekedjan – en livscykelanalys från råmaterial till slutkund till avfallshantering, i Sverige och utomlands. Vissa åtgärder för att minska den negativ och öka den positiva påverkan på miljön kan innebära större investeringar i exempelvis materialval och tillverkningsprocessen, men det kan även handla om små åtgärder, som att se över pappersförbrukningen och valet av lampor på kontoret. Observera att listan nedan inte är uttömmande.

Initiativet ExponentialRoadmap.org har även tagit fram handboken
THE 1.5°C BUSINESS PLAYBOOK för hur företag kan bidra till 1,5-gradersmålet.
Målet är att hjälpa företag minska såväl de egna utsläppen som utsläppen i
värdekedjan, omvandla produkter och tjänster till låga eller noll utsläpp samt
mobilisera samhällsaktörer för att påskynda klimatåtgärder. Ni hittar även rapporter
ExponentialRoadmap.org.

Möjligheter och risker

Resurseffektivitet

Ett av de bästa sätten för att minska den negativa miljöpåverkan och samtidigt stärka konkurrenskraften är att bli mer resurseffektiv. Genom att använda resurserna på bästa sätt minskar ni både företagets kostnader och påfrestning på miljön. Kan ni minska råvaru-, energi- och vattenkostnaderna, som står för en stor del av tillverkningskostnaden, kan det även öka er lönsamhet. Se mer under rubriken "Energi" nedan.

Inom livsmedelssektorn och andra branscher där det förekommer restprodukter bör man så långt det går ta tillvara på restprodukterna, exempelvis använda dem i andra produkter så som djurfoder.
I branscher där kunder och konsumenter ofta slänger överblivna produkter bör företagen uppmuntra och underlätta för dessa att återvinna eller återanvända på bästa sätt. Det kan exempelvis göras genom att erbjuda en bättre försluten förpackning så att produkten håller längre.

Ekologiskt

Efterfrågan på ekologiska konsumentvaror ökar och företagen kan i många fall förbättra sina marginaler genom att erbjuda ekologiskt.  I flera länder efterfrågas bland annat ekologiska livsmedel, kläder, hudvård och leksaker. Kraven för att få räknas som ekologiskt kan skilja sig åt i olika länder. Det är därför viktigt att undersöka vad som gäller i just det landet som ni ska sälja till. Det är även viktigt att ta reda på vilka certifieringar som är populära och som kunden efterfrågar på just den marknaden.

Kontakta gärna Business Sweden för att få mer information om specifika affärsmöjligheter och certifieringsregler på olika marknader.

Energi

Både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv bör företagets energiförbrukning ses över.  Det är ofta mycket lönsamt med investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och det kan löna sig på kort tid. Företagets energi bör även komma från förnyelsebara energikällor för att på så sätt minimera miljöpåverkan.

Läs mer om vinsterna med energieffektivisering på Energimyndighetens hemsida. Energimyndigheten erbjuder flera stödtjänster till företag som vill energieffektivisera sin verksamhet:

 • Nätverk för energieffektivisering– öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag.

 • Miljöstudier – inför en energieffektiv investeringär riktat till små företag med färre än 50 anställda. Företaget kan söka bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

 • Stöd till energikartläggning– företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar. Energikontoren hjälper företaget inför, under och efter energikartläggningen.

Läs mer om energieffektiva små och medelstora företag på Energimyndigheten.

Många svenska företag har sin produktion i länder där utvecklingen ligger efter när det gäller energifrågor. I dessa fall kan svenska företag bistå med kunskap och i vissa fall lösningar på en effektivare produktion, vilket både leverantören och företaget tjänar på i längden.

Det finns många affärsmöjligheter för de företag som kan erbjuda produkter som kan leda till lägre energiförbrukning hos kunderna och konsumenterna. Det kan gälla allt från energisnåla maskiner och robotar till energisnåla glödlampor, tvättmaskiner och förpackningar. Ett av de globala hållbarhetsmålen är just hållbar konsumtion och flera länder arbetar aktivt för att minska konsumenternas negativa miljöpåverkan.

Svenska företag ligger i framkant när det gäller miljöteknik, det finns en lång tradition och gedigen kunskap när det gäller exempelvis energieffektivisering. Många länder satsar på hållbara städer och här finns det goda affärsmöjligheter för svenska företag.

Luftföroreningar

De flesta företag bidrar till någon form av miljöförstörande utsläpp exempelvis växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Det kan vara antingen direkt genom sin verksamhet eller genom sina leverantörer och partners. Följande verksamheter förorenar mer än andra:

 • Transportindustrin

 • Tillverkningsindustrin

 • Jordbruket

 • Avfallshanteringsindustrin

 • Konstruktions-, bygg- och rivningsbranschen

 • Gruvor och stenbrott

 • Verksamheter som använder kemikalier i hög grad, som kemtvätterier, verkstäder, laboratorier etc.

Enligt statistik från WHO utsätts mer än 80 procent av befolkningen i tätorter runt om i världen av luftföroreningar som överskrider WHO:s gränsvärden. Luftföroreningar har en allvarlig negativ inverkan på både miljö och människor. Det är därför viktigt att ni gör en kartläggning av miljöpåverkan i hela den internationella värdekedjan och undersöker möjligheterna till mer miljövänliga alternativ.

Ni bör så långt som möjligt använda miljövänliga alternativ i er produktion samt se till att anläggningarna har bra reningsfilter för att minska de miljöskadliga utsläppen.

Träd binder koldioxid och i Sverige har vi bra lagar som ser till att skogsföretagen återplanterar träd allt eftersom de avverkas. I länder som saknar lagar finns det risk att skogen avverkas utan att återplantering sker, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

Mer information om föroreningar finns exempelvis på Naturvårdsverkets hemsida samt Greenpeace.

Kemikalier

När det gäller användningen av kemikalier både i tillverkning och i färdiga produkter finns det flera lagar och regler att ta hänsyn till. Många organisationer kämpar för att lagstiftningen ska bli ännu hårdare och att fler farliga ämnen ska förvinna från marknaden. Farliga ämnen sprids via luften och vatten och har en negativ inverkan på både djur, natur och människor.

EU:s kemikalielagstiftning REACH är den modernaste kemikalielagstiftningen i världen. REACH ställer krav på användare av kemikalier, det innebär att företag bär ansvaret för de kemikalier de sätter på marknaden. I stort sätt omfattas alla kemikalier av REACH, exempelvis kemiska ämnen i kläder, möbler och målarfärg. Mer information om REACH hittar ni på Kemikalieinspektionens hemsida.

Medvetenheten ökar och konsumenter runt om i världen efterfrågar giftfria och miljövänliga produkter i allt större utsträckning. Förutom att följa lagstiftningen bör företagen se över vilka kemikalier som används och ersätta dem med mer miljövänliga alternativ.

Mer vägledning för företag om kemikalier hittar ni på Kemikalieinspektionens hemsida samt hos Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Vatten

För oss i Sverige är det en självklarhet att gå till kranen och hämta dricksvatten, men i stora delar av världen är vatten en bristvara - 650 miljoner människor saknar idag tillgång till rent vatten. Många folkhälsoproblem uppstår på grund av bristen på rent vatten och enligt Unicef dör varje dag 800 barn i olika sjukdomar orsakade av smutsigt vatten.

Som företag bör man se över hanteringen av vatten i hela värdekedjan, både vad avser förbrukning, förorening och återanvändning.

Inom jordbruks- och tillverkningsindustrin förbrukas mycket vatten, ofta på bekostnad av lokalbefolkningens vattentillgång. Flera branscher använder även kemikalier som kan orsaka föroreningar i lokalbefolkningens dricksvatten, närliggande sjöar och hav.

WaterAid har i samarbete med partners tagit fram en rapport och fallstudier som analyserar företagens engagemang inom vatten, sanering och hygien (WASH). Rapporten laddar ni ner via följande länk.

Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative (STWI) är en nätverksorganisation med svenska företag som samarbetar för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna för de svenska textil- och läderindustrierna.

STWI har tagit fram gemensamma riktlinjer, som förser leverantörer med klara instruktioner för hur de kan arbeta för ökad vatteneffektivitet, förebygga vattenföroreningar och hantera avloppsvatten i produktionskedjorna. De samarbetar med 119 fabriker i Indien, Kina, Bangladesh, Etiopien och Turkiet som hittills har minskat sin totala vattenanvändning med åtta procent – vilket motsvarar dagsbehovet av vatten för 50 miljoner människor. Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska och kinesiska på STWI:s hemsida.

Mer information om vattenproblemen och hur ditt företag kan agera hittar du på bland annat Stockholm International Water InstituteUN Water, och WaterAid,

Avfall

Avfall är ett stort och växande miljöproblem. Det gäller allt från vattenavfall, avlopp och kemikalier till konsumentprodukter och hushållsavfall. Företag är ansvariga för avfallshantering och uppmuntras att återvinna och återanvända avfallet och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Plastavfall i havet är ett stort hot, många djur skadas och dör varje år och plasten bryts ner till små partiklar som fiskarna äter och som vi människor sedan får i oss via fisken.

Företagen kan bidra till en bättre miljö genom innovativa lösningar, men de ansvarar även för att det egna avfallet hanteras så effektivt som möjligt. Förutom avfall som uppstår vid produktion, transport och försäljning, ansvarar företaget även för hur produkten och dess förpackning hanteras efter att den lämnat företaget. Det är viktigt att ni tänker på produktens livscykel och tar ansvar för hur den kan återvinnas eller återanvändas av slutkunden.
I EU och Sverige finns lagar och regler kring avfall av farliga produkter och som företag har man skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller och följa dem. Alla företag uppmanas att följa samma goda praxis även på utlandsmarknader. Ibland kan det vara svårt om det inte finns god befintlig infrastruktur för sortering, upphämtning och hantering. Oftast är större industriparker bättre rustade och ett mer hållbart alternativ vid val av tillverkningsindustri.

Avfallshantering är i sig en mångmiljardindustri och fler och fler länder ser idag avfall som en resurs. I vissa länder har det i brist på offentlig hantering uppstått innovativa företag som hämtar och köper sorterat avfall mot kilopris. Dock är avfallsbranschen i många länder kopplad till korruption och illegal verksamhet, barnarbete och dödliga hälsorisker. Det är därför viktigt att ni fullföljer livscykelanalysen och funderar över företagets avfallshantering, och hur det påverkar miljö och människor.

På hemsidorna för NaturvårdsverketMunicipal Waste Europe och Avfall Sverige kan ni läsa mer om avfallshantering i Europa och i Sverige.

För inspiration kring hur du kan arbeta med återvinning och återanvändning, se följande företags arbete:

Cirkulär ekonomi ger nya affärsmöjligheter

På politisk nivå eftersträvas en mer cirkulär ekonomi, som bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. Produkter ska vara mer hållbara, mer återvinningsbara och över tid ersätta icke-förnybara material med förnybara. Regeringen tillsatte 2016 en särskild utredare i syfte att främja cirkulär ekonomi och utredningen har nu överlämnat sitt betänkande "Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi" till regeringen. Uppdraget ska i första hand inrikta sig på produkter avsedda för konsumentmarknaden.
Mer information om Sveriges miljöpolitik hittar ni hos Miljö- och energidepartementet.

På EU nivå har EU kommissionen tagit fram en plan som ska stimulera övergången till en mer cirkulär ekonomi som ska öka den globala konkurrenskraften, främja en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Mer om detta kan ni läsa hos EU Kommissionen.

Företagen är även nyckelaktörer när det gäller att uppnå Parisavtalet. Det finns flera risker som de måste beakta, men det finns även stora affärsmöjligheter för innovativa företag som kan hitta lösningar som bidrar till att världen når dessa mål.  Mer om Parisavtalet hittar ni på regeringens hemsida.

Stödprogram

Det finns flera stödprogram för företag som utvecklar miljöteknik och vill gå på export, exempelvis genom Tillväxtverkets Demo Miljö och Energimyndighetens olika verktyg. Beroende på vilket steg i affärsutvecklingen ert företag befinner sig finns olika stöd att få. På det statligt finansierade initiativet Swedish Cleantech hemsida finns information samlad om vilken rådgivning och finansiering svenska företag kan få.

Förebyggande åtgärder

För att inte riskera att påverka miljön negativt bör företaget vidta följande åtgärder:

 • Följ lagar och internationella riktlinjer. Se till att ni förstår innebörden av de nationella lagarna som berör miljö i de länder ni bedriver verksamhet. Som lägsta nivå ska ni alltid följa internationella riktlinjer, detta är särskilt viktigt där lagstiftningen är bristfällig eller saknar efterlevnad.

 • Ta med miljöaspekter i er analys över risker och möjligheter. Granska ert företag och se om, och i sådant fall i vilka av era affärssituationer det föreligger risk för negativ påverkan på miljön.

 • Ta hjälp av nationella och internationella vägledningsverktyg (se vägledande dokument till höger).

 • Ha en tydlig policy gällande miljö, det vill säga hur ni ska förhålla er till och agera om ni upptäcker brister. Läs mer under steg 2 och steg 3.

 • Samarbeta och ha en dialog med organisationer och NGO:s på de marknader företaget är verksamt.

 • Gör en noggrann företagsbesiktning, på engelska due diligence av era potentiella affärspartner innan ni fattar avgörande affärsbeslut. Läs mer under steg 4.

 • Utbilda och informera era partners om lagar, risker och företagets uppförandekod. Läs mer under steg 4.

 • Ställ krav på leverantörerna och att de i sin tur ställer krav på sina underleverantörer. Läs mer under steg 4.

 • Inför en visselblåsarfunktion där anställda och partners kan rapportera om de misstänker brister. Läs mer under steg 4.

 • Kontakta Business Sweden om ni har generella frågor om hållbarhet eller om ni vill veta mer om risker och möjligheter på en viss marknad.