Uppdaterad:

1.3 Antikorruption

Antikorruption-beskuren.jpg

Korruption är olagligt men förekommer ändå i stor utsträckning i hela världen. Många förknippar korruption med länder med svag demokrati men korruption förekommer dessvärre i olika former även i öppna demokratiska länder. I Transparency Internationals perceptionsindex rankas världens länder utifrån uppfattningen av hur mycket korruption det finns i landet. Viktigt att tänka på är att detta index endast är en uppfattning och behöver inte nödvändigtvis stämma helt överens med verkligheten.

Definition av korruption

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet korruption men Transparency Internationals definition är: ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.

Handlingar som faller under begreppet korruption är bland annat följande:

 • Mutor

 • Utpressning

 • Bedrägeri

 • Pengatvätt

 • Skatteflykt

 • Svågerpolitik

 • Intressekonflikt

 • Olagliga penningflöden

För mer information om vilka former korruption kan yttra sig i, se Transparency Internationals lista.

Vad korruption kan leda till

Även om korruptionen gäller en mindre summa pengar kan de samhällsekonomiska konsekvenserna bli stora. Korruption har också en tendens att börja med en liten incident som växer och blir allt större. När korruption upptäcks kan den verka organiserad och välplanerad, men för individer som är mitt uppe i affären kan det vara svårt att se konsekvenserna av sitt agerande som kanske är en förhållandevis liten del av en större korruptionsskandal. Några av de allvarligaste konsekvenserna av korruption i samhället är att det:

 • Hotar rättssäkerheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna

 • Leder till uppror och konflikter

 • Skadar förtroendet för offentliga institutioner

 • Snedvrider konkurrensen och skadar förtroendet för marknadsekonomin

 • Hindrar investeringar

Mer information om hur samhället påverkas av korruption hittar ni på Transparency Internationals hemsida.

Förutom de samhällsekonomiska konsekvenserna kan korruption även få straffrättsliga påföljder för den eller dem som utför den brottsliga gärningen.

Företagen spelar en viktig roll i kampen mot korruption. Många företag har tyvärr inställningen att korruption i vissa länder är en del av affärskulturen och skyddar sig själva genom att använda mellanhänder. Detta agerande är inte i enlighet med internationella riktlinjer och är något som företag ska ta avstånd ifrån.  Nedan belyser vi särskilda affärssituationer där risken för korruption återfinns. Observera att listan inte är uttömmande.

Risker i olika affärssituationer

Korruption kan förekomma i många olika affärssituationer, både i Sverige och i andra länder. Ofta är svenska bolag omedvetna om de risker som deras verksamhet är utsatt för. Svenska bolags verksamhet utanför Sverige omfattas även av utländska myndigheters kontroll. Betalningar i annan valuta än SEK förmedlas ofta via bankkonton i andra länder och i de fallen kan myndigheterna i det landet hävda sin jurisdiktion. Det gäller därmed att vara observant på korruption i alla led av exportaffären och utlandsverksamheten. Nedan följer några exempel, för fler exempel se Transparency Internationals lista över risker.

Smörjmedel för snabbare processer

Det förekommer att tjänstemän eller agenter ber om ”smörjmedel”, det vill säga en summa pengar för att snabba på en rutinmässig process, till exempel när de hanterar importdokument, intyg och certifieringar. Detta är i själva verket en muta och något som ni ska ta avstånd ifrån. Om ni stöter på detta bör ni kontakta Business Swedens kontor på den lokala marknaden.

Mutor och gåvor

Ni måste vara aktsamma när det gäller gåvor och representation. I flera länder är det kutym att ge gåvor och bjuda på middag för att stärka relationer och påverka affärer i gynnsam riktning. I flertalet av dessa länder är det dock numera förbjudet att ge eller ta emot gåvor över ett visst belopp, vilket företagen måste vara uppmärksamma på. I vissa länder är det också vanligt med så kallade kickbacks, en slags provision till motparten vid genomförande av affärer, detta är dock en muta och något som ni ska ta avstånd ifrån.

Förfalskade intyg och certifieringar

Det förekommer försäljning av falska certifikat och intyg men även äkta intyg som köpts utan att en riktig certifiering/undersökning har gjorts. Detta kan i slutänden få förödande konsekvenser då produkten i själva verket inte lever upp till rätt standard. Upptäcker ni detta bör ni kontakta Business Swedens kontor på den lokala marknaden.  

Upphandling

En stor risk för korruption föreligger vid offentliga upphandling. Kraven kan vara ställda så att de endast passar en leverantör och det kan även förekomma mutor och utpressning. Det kan även finnas risk för jävsituationer och annan form av svågerpolitik.

Förskingring

Inom alla sektorer kan det finnas risk för förskingring och trolöshet mot huvudman. Det kan vara anställda som förskingrar egendom från företaget eller anställda hos leverantörerna och kunderna som ändrar fakturor och kontonummer för egen vinning. Företaget bör vara observant och lyhörd för att upptäcka detta i tid.

Agenter och tredje part

Var observant vid val av agenter och tredje parter då det kan finnas risk för intressekonflikter och svågerpolitik. Agenterna kan ha ett bra och kompetent kontaktnät men detta kan även bestå av nära vänner eller släktingar som kanske inte nödvändigtvis bidrar till den mest fördelaktiga affären för er.

Andra länders lagar kan tillämpas på företaget

Företag som bedriver sin verksamhet i eller har koppling till ett visst land kan beröras av det landets korruptionslagstiftning. Var även observant på att de nationella reglerna kan skilja sig åt för inhemska och utländska företag. Både USA och Storbritannien har extraterritoriell lagstiftning på detta område, vilket innebär att även svenska företag i vissa fall kan beröras av dessa långtgående lagar.  
En av de hårdaste antikorruptionslagarna är den extraterritoriella UK Bribery Act från 2010.  Lagen gäller för brittiska bolag i hela världen, men kan även gälla icke-brittiska företag om de bedriver verksamhet i Storbritannien, till exempel genom ett dotterbolag.

Den amerikanska extraterritoriell lagen Foreign Corruption Practices Act, FCPA antogs i syfte att minska problemet med korrupta betalningar till utlandet. Den reglerar två områden, dels mutbrott och dels regler kring redovisning och intern kontroll.
Varje individ, bolag, ämbetsman, chef, anställd eller agent till ett bolag i USA, liksom varje aktieägare som handlar för ett bolag kan bli subjekt för FCPA. I vissa fall gäller FCPA icke-amerikanska företags mutor till utländska myndighetspersoner. Det kan handla om att betalningen utförts på ett sätt som berör USA, genom att exempelvis ett fax eller e-postmeddelande skickats från amerikanskt territorium. Icke-amerikanska bolag med publika aktier, obligationer eller American depository receipts listade i USA, kallas för utställare och är alltid subjekt för FCPA.

Gråzoner

Många företag har idag nolltolerans mot korruption och man avstår helt från mutor och andra oegentligheter. Problemet är dock att mycket som faller inom korruption ligger i en gråzon. Det är många som inte vet vad gränserna går för vad som är accepterat, det är därför viktigt att man har en öppen dialog med sina medarbetare och att man är tydlig och detaljerad i sina riktlinjer.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för korruption i er verksamhet och i er värdekedja bör företaget vidta följande åtgärder.

 • Följ lagar och internationella riktlinjer. Se till att ni förstår innebörden av de nationella lagarna som berör korruption i de länder ni bedriver verksamhet samt extraterritoriell lagstiftning som ni kan beröras av. Som lägsta nivå ska ni alltid följa internationella riktlinjer, detta är särskilt viktigt där lagstiftningen är bristfällig eller saknar efterlevnad.

 • Inkludera korruption i er analys över risker och möjligheter. Granska ert företag och se om, och i sådant fall i vilka av era affärssituationer det föreligger risk. Tänk som en "tjuv" när ni utför riskanalysen. Markera i vilka situationer det finns risk för korruption och var sedan extra uppmärksam på dessa.

 • Ta hjälp av nationella och internationella vägledningsverktyg (se vägledande dokument till höger) På GAN Business Anti-Corruption Portal hittar ni även mer vägledande information.

 • Ha en tydlig policy gällande korruption, det vill säga hur företaget ska förhålla sig till och agera om ni stöter på korruption. Se bland annat Näringslivskoden för stöd. Läs mer under steg 2 och steg 3.

 • Förmedla policyn i företagets uppförandekod och utbilda alla anställda i denna. En bra utbildning innehåller simulerade exempel på korruption som förankrar förståelsen för vad det innebär i konkreta situationer, så att dina anställda faktiskt inser vad som är korruptionsbrott och kan relatera till detta om de hamnar i en tvetydig situation. Läs mer under steg 3 och steg 4.

 • Var transparant och öppna upp för en företagskultur där medarbetarna kan ifrågasätta olika beslut.

 • Satsa på mångfald i både styrelsen och bland medarbetarna, detta minskar risken för svågerpolitik och intressekonflikter.

 • Samarbeta och ha en dialog med organisationer och NGO:s på de marknader företaget är verksamt, exempel Transparency International. Detta är särskilt viktigt i högriskländer.

 • Utför noggrann företagsbesiktning, på engelska due diligence på er potentiella affärspartner innan ni fattar avgörande affärsbeslut. Se bortom deras officiella policies och analysera företagskulturen, arbetsprocesser och framförallt företagsledarna. Attityder byggda på antagandet att ändamålet helgar medlen utmärker en korrupt organisation och bolagets hela förhållningssätt till affärer. Företagsledares attityder fungerar som interna normsättare och därför är deras inställning ett viktigt riktmärke att vara uppmärksam på.

 • Utbilda och informera era partners om lagar, risker och företagets uppförandekod. Läs mer under steg 4.

 • Ställ krav på leverantörerna och att de i sin tur ställer krav på sina underleverantörer. Läs mer under steg 4.

 • Inför en visselblåsarfunktion där anställda och partners kan rapportera om de misstänker brister. Läs mer under steg 4.

 • Utför kontroller (audits) i er verksamhet och på era partners med hjälp av experter. Läs mer under steg 4.

 • Kontakta Business Sweden om ni har generella frågor om hållbarhet eller om ni vill veta mer om risker och möjligheter på en viss marknad.