Uppdaterad:

Risker och risktäckning

Alla utlandsaffärer innebär att ditt företag tar risker. För att undvika onödiga risker behöver du vara medveten om vilka risker ditt företag tar.

Gör tidigt en bedömning av vilka risker företaget kan ta på egen hand och vilka risker som behöver täckas på något sätt. Det finns flera olika risker för exportören vid en exportaffär. De vanligaste riskerna är politisk risk, kommersiell risk samt varurisken.

De vanligaste riskerna är politisk risk, kommersiell risk samt varurisken

Politisk risk

Den politiska risken är kopplad till köparlandet. I länder med ekonomiska problem och politisk oro kan olika åtgärder från myndigheter snabbt förändra affärsmöjligheterna. Många länder har brist på hårdvaluta.  Myndigheter kan vidta åtgärder som fördröjer eller förhindrar överföring av betalningar, så kallad transfereringsrisk.

Kommersiell risk

Den kommersiella risken är beroende av vem köparen är och vilka säkerheter denne eventuellt är beredd att ställa. Risken att köparen gör konkurs, kommer på obestånd eller helt enkelt låter bli att betala kallas för kommersiell risk.

Varurisk

En varurisk kan finnas om varan är specialtillverkad och köparen skulle bryta kontraktet eller komma på obestånd under tillverkningstiden. Då kan det vara svårt att sälja produkten till en annan kund utan omfattande merkostnader.

Vikten av att göra en kreditutvärdering

Att arbeta aktivt med kundfordringar

Det är också viktigt att arbeta aktivt med företagets kundfordringar genom att till exempel fastställa en kreditpolicy, ta ställning till vilka risker som kan accepteras och vilka risker som måste lyftas av, bevaka och uppdatera hela kundstocken årligen, välj betalningsvillkor utifrån aktuell risk och leveransvillkor och agera snabbt vid utebliven betalning.
Innan leverans sker till nya och okända kunder bör alltid deras kreditvärdighet liksom deras bakgrund kontrolleras. Dessutom visar erfarenheten att den övervägande delen av alla kreditförluster görs på befintliga kunder. Av denna anledning bör även dessa bevakas och kontrolleras med jämna mellanrum.


Tillgänglig kreditinformation varierar kraftigt från land till land. Tyvärr kan informationen vara ålderstigen och graden av tillförlitlighet därmed variera. Ett bra sätt att kontrollera företagen är att kontakta Business Swedens utlandskontor för vidare support.

Så kan du täcka dina kreditrisker

EKN (Exportkreditnämnden)

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt (garanti mot kundfordringar).


EKNs garantier ger också exportföretagen möjlighet till bättre finansiering hos sin bank och därmed kan exportföretagen erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.
Ett nära samarbete mellan EKN och banken gör ofta stor skillnad för de exporterande företagen. Med EKNs garantier kan banken göra mer för sina kunder. Kreditutrymmet ökar och behovet av kapitaltäckning minskar. Det blir enklare att bevilja lån, rörelsekrediter, checkkrediter eller kontraktsgarantier. Små och medelstora företag kan också vända sig till Almi för finansiering.


EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. EKN arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 140 länder.


Pga EU-regler kan EKN, som statligt exportkreditinstitut, inte garantera exportaffärer till industriländer när risktiden (vanligtvis detsamma som kredittiden) är kortare än 24 månader (s k marknadsmässiga risker). Länder som avses är Australien, länder inom EU, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA. För ytterligare information hänvisas till EKNs hemsida.


Kreditförsäkringsbolag

I Sverige finns också möjlighet att försäkra sina kundfordringar mot kundförluster hos t ex Allianz Trade, Coface och Atradius. En kreditförsäkring är en försäkring som skyddar försäkringstagare mot framtida och oväntade kundförluster både inhemska och på export. Det finns speciella lösningar för små och medelstora företag.

Exportfactoring

Exportfactoring är kortfristig finansiering av ett företags kundfordringar. Fakturafordringen överlåts från säljaren till ett fristående factoring/finans/försäkringsbolag. Factoring finns i två olika former:

  • Fakturabelåning, vilket enbart är en finansieringsform

  • Fakturaköp med eller utan regress


Fakturaköp utan regress innebär att säljaren överlåter risken helt och hållet på finansbolaget alltså att kundfordran lyfts bort från säljarens balansräkning. Det här upplägget innebär både en finansiering och ett riskavlyft. Företag som erbjuder fakturaköp av exportfakturor är t ex Svea Bank AB och SEK.

Forfaiting

En speciell form av finansiering utan regress är så kallade à forfait-affärer eller forfaiting. De är vanligast i samband med långa exportkrediter, men kan även förekomma vid kortare krediter. Importören ställer ut växlar, eller annan typ av skuldförbindelse och en bank i dennes land garanterar dessa. Exportören säljer sedan dessa till sin bank eller annat finansinstitut, som utan framtida krav på exportören tar över fordran på importören och sköter inkassering av växlarna. Exportören har ändå kvar sina skyldigheter under leveransavtalet.

Bankgarantier

En bankgaranti innebär att uppdragsgivarens bank ska betala ett visst belopp till garantins förmånstagare, om uppdragsgivaren inte fullgör sin del av avtalet de har sinsemellan. Förmånstagaren måste aktivt kräva att garantin ska användas.

Några av de vanligaste garantityperna är kontraktsgaranti (till köparen), konossementsgaranti (till rederiet), växelaval och betalningsgaranti (till säljaren).

Eftersom garantierna alltid måste anpassas till det bakomliggande kontraktet behöver de utformas olika från fall till fall. Lägg gärna med garantitexten som en del av kontraktet, så att du kan undvika tvister om garantins utformning efter det att avtalet skrivits under. Kontakta er bankförbindelse för hjälp med utformningen av garantitexten. Det är också viktigt att veta enligt vilket lands lag garantiåtagandet gäller. Om inget annat anges gäller lagen i garantiutställarens hemland.

För mer detaljerad information om olika garantiformer, betalningsgarantier och kontraktsgarantier se Business Swedens Skeppningshandbok.

Remburs

Remburs (Letter of Credit, L/C) är den säkraste betalningsformen efter förskott. Den bank som öppnar rembursen tar på sig ansvaret att betala ett visst belopp till säljaren om denne uppfyller rembursens villkor.

All handel mellan partnerna sker med dokument. Man kan säga att rembursen är en kombination av bankgaranti, betalningsuppdrag och finansieringsinstrument. Köparen ger sin bank i uppdrag att öppna rembursen.

Vid obekräftade remburser har säljaren inte kvar någon risk på köparen men däremot har säljaren en risk på köparens bank och land. Vid bekräftad remburs garanteras säljaren betalning från den svenska banken.

Remburserna styrs av Internationella Handelskammarens (ICC) rembursregler UCP 600. En remburs förlorar sitt värde om säljaren inte kan uppfylla rembursvillkoren, t ex att utfärda dokument med speciellt innehåll. Därför är det viktigt att säljaren alltid granskar remburstexten så snart de har erhållit rembursen och begär ändring om någon punkt inte kan uppfyllas. Be gärna om ett utkast/draft av rembursen redan innan den öppnas.

Remburs är många gånger att rekommendera vid en ny affärsförbindelse. Remburs passar också bra när köparens betalningsförmåga är svag, betalningen gäller stora belopp, varorna är specialtillverkade, köparen önskar en leverantörskredit eller vid export till länder med brist på utländsk valuta eller med osäker betalningsförmåga.

Skeppningshandbok_7-Credit_714x450_swe.png

För mer detaljerad information om risker och risktäckning se Business Swedens Skeppningshandbok. Business Sweden arrangerar även följande utbildningar där man kan få en närmare genomgång av risker och risktäckning: Leveransvillkor och utlandsbetalningar, Export i praktiken för säljare och Förbättra din export.