Uppdaterad:

Risker och risktäckning

Alla utlandsaffärer innebär att ditt företag tar risker. För att undvika onödiga risker behöver du vara medveten om vilka risker ditt företag tar.

Gör tidigt en bedömning av vilka risker företaget kan ta på egen hand och vilka risker som behöver täckas på något sätt. Det finns flera olika risker för exportören vid en exportaffär. De vanligaste riskerna är politisk risk, kommersiell risk samt varurisken.

Den politiska risken är kopplad till köparlandet. I länder med ekonomiska problem och politisk oro kan olika åtgärder från myndigheter snabbt förändra affärsmöjligheterna. Många länder har brist på hårdvaluta.  Myndigheter kan vidta åtgärder som fördröjer eller förhindrar överföring av betalningar, så kallad transfereringsrisk.

Den kommersiella risken är beroende av vem köparen är och vilka säkerheter denne eventuellt är beredd att ställa. Risken att köparen gör konkurs, kommer på obestånd eller helt enkelt låter bli att betala kallas för kommersiell risk.

En varurisk kan finnas om varan är specialtillverkad och köparen skulle bryta kontraktet eller komma på obestånd under tillverkningstiden. Då kan det vara svårt att sälja produkten till en annan kund utan omfattande merkostnader.

För att täcka ovannämnda risker kan man som exportör begära förskottsbetalning, betalning mot remburs eller betalningsgaranti från köparens bank. Det finns även andra möjligheter till risktäckning som att komplettera med en EKN-garanti, en kreditförsäkring, sälja fakturan i form av exportfactoring eller sälja en växel i form av forfaiting.

EKN (Exportkreditnämnden)

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt (garanti mot kundfordringar).

EKNs garantier ger också exportföretagen möjlighet till bättre finansiering hos sin bank och därmed kan exportföretagen erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.

Ett nära samarbete mellan EKN och banken gör ofta stor skillnad för de exporterande företagen. Med EKNs garantier kan banken göra mer för sina kunder. Kreditutrymmet ökar och behovet av kapitaltäckning minskar. Det blir enklare att bevilja lån, rörelsekrediter, checkkrediter eller kontraktsgarantier. Små och medelstora företag kan också vända sig till Almi för finansiering.

EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. EKN arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 140 länder.

Pga EU-regler kan EKN, som statligt exportkreditinstitut, inte garantera exportaffärer till industriländer när risktiden (vanligtvis detsamma som kredittiden) är kortare än 24 månader (s k marknadsmässiga risker). Länder som avses är Australien, länder inom EU, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA. För ytterligare information hänvisas till EKNs hemsida.

Coronakrisen gör det svårare för exportföretag att försäkra betalningsrisken hos privata kreditförsäkrare. Därför ger EU tillfälligt EKN möjligheten att även försäkra korta risker i affärer inom EU och till höginkomstländer.
Syftet med det utökade tillståndet, som gäller året ut, är att säkerställa exportföretagens tillgång till exportkreditgarantier så att affärer ska kunna genomföras.

Kreditförsäkringsbolag

I Sverige finns också möjlighet att försäkra sina kundfordringar mot kundförluster hos t ex Atradius, Euler Hermes och Coface. En kreditförsäkring är en försäkring som skyddar försäkringstagare mot framtida och oväntade kundförluster både inhemska och på export. Det finns speciella lösningar för små och medelstora företag.

Exportfactoring

Exportfactoring är kortfristig finansiering av ett företags kundfordringar. Fakturafordringen överlåts från säljaren till ett fristående factoring/finans/försäkringsbolag. Factoring finns i två olika former:

  • Fakturabelåning, vilket enbart är en finansieringsform

  • Fakturaköp med eller utan regress

Fakturaköp utan regress innebär att säljaren överlåter risken helt och hållet på finansbolaget alltså att kundfordran lyfts bort från säljarens balansräkning. Det här upplägget innebär både en finansiering och ett riskavlyft. Företag som erbjuder fakturaköp av exportfakturor är t ex Svea Bank AB och SEK.

Forfaiting

En speciell form av finansiering utan regress är så kallade à forfait-affärer eller forfaiting. De är vanligast i samband med långa exportkrediter, men kan även förekomma vid kortare krediter. Importören ställer ut växlar, eller annan typ av skuldförbindelse och en bank i dennes land garanterar dessa. Exportören säljer sedan dessa till sin bank eller annat finansinstitut, som utan framtida krav på exportören tar över fordran på importören och sköter inkassering av växlarna. Exportören har ändå kvar sina skyldigheter under leveransavtalet.

För mer detaljerad information om risker och risktäckning se Business Swedens Skeppningshandbok. Business Sweden arrangerar även följande utbildningar där man kan få en närmare genomgång av risker och risktäckning: Leveransvillkor och utlandsbetalningar, Export i praktiken för säljare och Förbättra din export.