Uppdaterad:

Val av betalningsform

Vilken betalningsform ska vi offerera? Ska vi kräva förskottsbetalning eller betalning mot remburs (L/C)? Eller kan vi erbjuda en öppen kredit på 30 dagar?

Vilken betalningsform som passar beror på:

  • om det är en ny eller välkänd kund

  • kundens kreditvärdighet

  • vilket land köparen finns i

  • beloppets storlek

  • om köparen vill ha kredit

  • varans beskaffenhet

Fyra vanliga betalningsvillkor

Ren betalning

De flesta betalningar i internationell handel sker som banköverföringar baserat på försäljning med ren betalning/öppen räkning. Det är enkelt, kostnaden är låg men kan vara riskabelt.

En ren betalning är inte knuten till några villkor till skillnad från så kallade dokumentknutna betalningar som dokumentinkasso och remburs, vilka ställer krav på en motprestation.

Betalningarna sker nästan alltid via SWIFT, världens ledande leverantör av säkra finansiella meddelanden.

Ren betalning i efterskott rekommenderas när förutsättningarna är följande:

  •  Välkänd kund i utvecklat industriland

  •  Kundens betalningsförmåga är god

  •  Stabilt bank- och betalningssystem

I Business Swedens Skeppningshandbok finns mer information om vanligt förekommande kredittider i olika länder.

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso är en betalningsform där exportören kan ha säkerhet i varan tills de dokument bankerna förmedlar lämnas till köparen, mot betalning eller accept av växel.

Dokumentinkasso fungerar bäst och är säkrast vid sjötransporter med åtkomsthandlingen originalkonossement (Original B/L). Vid transport med flyg, lastbil eller järnväg kan fraktsedlarna ställas till köparens bank för att säkra varorna. Den utländska banken måste alltid rådfrågas om detta först.

Vid ett dokumentinkasso initierar säljaren betalningen genom att ge sin svenska bank ett dokumentinkassouppdrag tillsammans med ett antal dokument. De vanligaste dokument är transportdokument och handelsfaktura. Exportörens bank skickar dokumenten till köparens bank som i sin tur överlämnar dem till köparen mot betalning (Documents against Payment  D/P, CAD) eller mot accepterande av växel (Documents against acceptance D/A).

Växeln är ett skuldebrev och är i dessa sammanhang dragen på ett visst antal dagar, vilket innebär att säljaren lämnar köparen en kredit. Om säljaren önskar ytterligare säkerhet kan köparens bank garantera växeln genom att teckna "aval" (avaliserad växel).

Skeppningshandbok_6-Collection_714x450_swe.png

Remburs

Remburs (Letter of Credit, L/C) är den säkraste betalningsformen efter förskott. Den bank som öppnar rembursen tar på sig ansvaret att betala ett visst belopp till säljaren om denne uppfyller rembursens villkor.

All handel mellan partnerna sker med dokument. Man kan säga att rembursen är en kombination av bankgaranti, betalningsuppdrag och finansieringsinstrument. Köparen ger sin bank i uppdrag att öppna rembursen.

Vid obekräftade remburser har säljaren inte kvar någon risk på köparen men däremot har säljaren en risk på köparens bank och land. Vid bekräftad remburs garanteras säljaren betalning från den svenska banken.

Remburserna styrs av Internationella Handelskammarens (ICC) rembursregler UCP 600. En remburs förlorar sitt värde om säljaren inte kan uppfylla rembursvillkoren, t ex att utfärda dokument med speciellt innehåll. Därför är det viktigt att säljaren alltid granskar remburstexten så snart de har erhållit rembursen och begär ändring om någon punkt inte kan uppfyllas. Be gärna om ett utkast/draft av rembursen redan innan den öppnas.

Remburs är många gånger att rekommendera vid en ny affärsförbindelse. Remburs passar också bra när köparens betalningsförmåga är svag, betalningen gäller stora belopp, varorna är specialtillverkade, köparen önskar en leverantörskredit eller vid export till länder med brist på utländsk valuta eller med osäker betalningsförmåga.

Skeppningshandbok_7-Credit_714x450_swe.png

Bankgarantier

En bankgaranti innebär att uppdragsgivarens bank ska betala ett visst belopp till garantins förmånstagare, om uppdragsgivaren inte fullgör sin del av avtalet de har sinsemellan. Förmånstagaren måste aktivt kräva att garantin ska användas.

Några av de vanligaste garantityperna är kontraktsgaranti (till köparen), konossementsgaranti (till rederiet), växelaval och betalningsgaranti (till säljaren).

Eftersom garantierna alltid måste anpassas till det bakomliggande kontraktet behöver de utformas olika från fall till fall. Lägg gärna med garantitexten som en del av kontraktet, så att du kan undvika tvister om garantins utformning efter det att avtalet skrivits under. Kontakta er bankförbindelse för hjälp med utformningen av garantitexten. Det är också viktigt att veta enligt vilket lands lag garantiåtagandet gäller. Om inget annat anges gäller lagen i garantiutställarens hemland.

För mer detaljerad information om olika garantiformer, betalningsgarantier och kontraktsgarantier se Business Swedens Skeppningshandbok.

För mer djupgående information om remburser se Business Swedens Skeppningshandbok. Remburser och andra betalningsformer gås även mer noggrant igenom i vår utbildning Leveransvillkor och utlandsbetalningar och Export i praktiken för säljare