Uppdaterad:

Sanktioner

Sanktioner

Sanktioner är ett verktyg för att främja internationell fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. Genom att begränsa handlingsutrymmet för stater, grupper eller individer kan sanktioner främja förändringar hos dessa och i förlängningen hjälpa till att upprätthålla internationell säkerhet.

Sanktioner kan innebära olika typer av restriktioner, såsom vapenembargo, handelsbegränsningar, ekonomiska sanktioner eller reseförbud. De kan delas upp i geografiska sanktioner som riktar sig mot specifika länder eller regioner, och tematiska sanktioner som tar sikte på särskilda problem, till exempel terrorism.

Sverige följer alla de sanktioner som beslutats av FN eller EU. Det innebär att svenska företag och privatpersoner enligt lag måste följa de restriktioner och förbud som gäller för de sanktionerade länderna eller aktörerna.

I tillägg till de sanktionsregimer som är inkorporerade i svensk lag följer banker och finansiella institut även ett flertal andra nationella sanktionsregimer, framförallt USA:s OFAC och Storbritanniens OFSI. Detta för att få bedriva verksamhet i dessa länder och i dess valutor.

Det är av största vikt att företag är medvetna om de sanktioner som gäller och att de vidtar nödvändiga åtgärder för att följa regelverket. Det kan innebära att man behöver genomföra noggranna kontroller av sina affärspartners och transaktioner för att undvika att bryta mot sanktionsreglerna. Bolag måste regelbundet följa utvecklingen av sanktioner och uppmärksamma och vidta åtgärder vid eventuella förändringar.

Observera att Business Sweden inte kan ge juridisk rådgivning om tolkning av sanktioner, däremot kan vi tillhandahålla uppdaterad och relevant information om vilka myndigheter och expertinstanser som kan vara behjälpliga.

Sanktioner - Regeringen.se

Internationella sanktioner | Kommerskollegium

Hur och när EU antar sanktioner - Consilium (europa.eu)