Uppdaterad:

Motverkande av penningtvätt och terrorfinansiering (AML/CTF)

AML syftar till att förhindra och upptäcka penningtvätt, vilket är processen att gömma och legitimera pengar som härstammar från olagliga aktiviteter. Motverkande av terrorfinansiering syftar till att förhindra och upptäcka finansiering av terrorism och tillhandahållande av ekonomiska resurser till olaglig verksamhet.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottsligt och riskerar att allvarligt korrumpera det finansiella systemets integritet och säkerhet.

I Sverige är Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, penningtvättslagen, den lag som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen innehåller bestämmelser som reglerar skyldigheter för olika aktörer inom det finansiella systemet att vidta åtgärder för att identifiera och verifiera sina kunder, övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen, s.k. Känn Din Kund-kontroll och Due Diligence-analys.

Sverige är medlem i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Det innebär att Sverige följer en internationell standard för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas. FATF granskar med jämna mellanrum hur väl Sveriges system fungerar.

Risken för penningtvätt förkommer inom alla branscher och många branschspecifika organisationer har egen praxis om hur detta ska upptäckas och motverkas. Det enskilda bolaget bör göra en noggrann analys av vilka risker som finns i den egna verksamheten och som även omfattar tredje part, d.v.s, de egna kunderna och leverantörerna.

För den som har internationell verksamhet eller bedriver internationell handel måste riskanalysen omfatta det land där kunder och leverantörer har sin hemvist. Vissa jurisdiktioner har av EU identifierats ha strategiska brister gällande kontroll av AML/CTF och innebär en förhöjd risk. Dessa kallas EU High Risk Third Country, EUHR3C,och penningflöden till och från dessa länder omfattas av fördjupade kontroller. Även FATF listar länder med strategiska brister gällande AML. Dessa klassificeras som svarta eller grå. Den som gör affärer med dessa länder bör ha en nära dialog med sin bank och vara redo att grundligt redogöra för affärsrelationerna med motparter i länderna.