Uppdaterad:

Due Dilligence

Due diligence är en process där företag och organisationer genomför en noggrann undersökning av sina kunder, leverantörer, affärspartners eller andra parter innan de inleder en affärsrelation, innan de genomför en transaktion samt med viss regelbundenhet beroende på verksamhetens identifierade risker.

Syftet med en due diligence process är att identifiera och bedöma risker för penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption samt brister kopplade till andra aspekter av hållbarhet som kan vara förknippade med ett bolags motparter. Det innebär att samla in och verifiera information om motparters identitet, verklig huvudman, affärsverksamhet, finansiell bakgrund och eventuella oegentligheter.

Hur ett enskilt bolags due diligence process utformas avgörs lämpligen utifrån bolagets egna identifierade risker och möjligheter utifrån bolagets storlek. Ett s.k riskbaserat tillvägagångssätt är att föredra där de motparter som, beroende på verksamhet eller geografisk hemvist, anses innebära högst risk omfattas av den mest djuplodande kontrollen.

För bolag med många motparter som bedöms ha förhöjd risk rekommenderas digitala hjälpmedel som Orbis, Dow Jones, Lexis Nexis m.fl.

Genom att genomföra due diligence kontroller kan företag och organisationer fatta informerade beslut och vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för att bli inblandade i olagliga aktiviteter som riskerar att urholka både ett bolags anseende och ekonomiska värden.

Läs mer.

ICC-2017-Anti-korruption_Due-diligence-på-externa-aktörer-en-guide-för-små-och-medelstora-företag.pdf

Institutet Mot Mutor - IMM : Institutet Mot Mutor – IMM