Uppdaterad:

Exportofferten och affärsjuridik

Exportofferten är både ett kommersiellt och ett juridiskt verktyg. Ofta är det exportörens första skriftliga presentation av både företaget och dess produkter gentemot kunden och det är offerten som lägger grunden för exportavtalet. Med hänsyn till offertens stora betydelse bör exportören lägga stor vikt vid formuleringen av offerten. Det är många viktiga frågeställningar som exportören ställs inför när offerten ska skrivas, nedan är några centrala som exportören bör fundera över.

Exportoffert

Att sluta avtal med parter utanför Sveriges gränser kräver mer förberedelse än när man gör affärer med svenska företag. Detta kan ha många orsaker, t.ex. skillnader mellan olika rättssystem, skillnader i affärskulturer mellan två länder. I det här avsnittet kan du läsa mer övergripande om vad du bör tänka på rent juridiskt när du ska ge dig in i en internationell

Fem grundläggande råd vid offertarbete arbete

Var förberedd!

Förhandlingar och slutande av avtal kräver förberedelser, målsättning samt kunskap om affärsförhållandena och motparten samt flexibilitet och uthållighet.

Avtalet ska spegla hela affärens innehåll

Avtalsskrivning är inte bara ett sätt att på papper fästa vad som muntligen överenskommits - bevisfunktion - Syftet är även att det ska spegla affärens innehåll. Om svårt att formulera sig kan det bero på att affären inte är tillräckligt genomtänkt.

Avtala om allt som är viktigt för båda parter. Ju mer som är reglerat på förhand, desto mindre bör utrymmet för tvister bli och desto mindre blir det viktigt att veta vilket lands lag som är tillämpligt på avtalet.

Dokumentera!

En billig säkerhetsåtgärd för att vinna en eventuell konflikt i en affärsrelation är att fortlöpande dokumentera sina affärer som kan åberopas som bevis.

Bifoga alltid villkor eller andra bilagor!

I exportofferten ska man både åberopa och bifoga själva avtalstexten, vilket även bör upprepas i själva ordererkännandet - att åberopa ett dokument utan att bifoga detta får anses vanskligt.

Var inte rädd att ta hjälp av en jurist om det behövs!

Du som företagare har det yttersta ansvaret för en affärs alla aspekter, även de juridiska. Fullgör ansvaret genom att ta råd från en erfaren affärsjurist.

I följande två utbildningar, som arrangeras av Business Sweden, kan man bland annat  få en genomgång av hur man lämpligen bör upprätta exportofferter: Förbättra din Export och Export i praktiken för säljare. För frågor kring kursen kontakta gärna Linda Laszlo EK.