Uppdaterad:

Några centrala juridiska frågor vid internationella affärer

Vid exportverksamhet är det bra att ha vissa grundläggande juridiska kunskaper i syfte att åstadkomma säkra och effektiva affärer samt undvika dyrbara misstag. Inte minst, kan det vara bra att veta när eventuell hjälp kan behövas av erfarna affärsjurister. Nedan är några grundläggande frågor man bör ställa sig inför en internationell affär.

I en affärstransaktion kan parternas rättigheter och skyldigheter i stor utsträckning bestämmas av parterna själva genom bestämmelser i olika former av avtal. Den mesta lagstiftningen inom affärslivets område är dispositiv. Det föreligger alltså i princip avtalsfrihet. Däremot kan tvingande lagstiftning förekomma, till exempel i syfte att skydda en svagare ansedd avtalspart (exv. konsument i förhållande till näringsidkare, agent i förhållande till huvudman eller allmänna intressen som till exempel miljö och säkerhet).

Några centrala affärsjuridiska frågeställningar inför din exportaffär

Avtalsfrihet – i de flesta fallen
 • Generellt sett råder avtalsfrihet mellan två jämnstarka parter. Det betyder att parterna själva kan komma överens om utformningen av avtalsvillkoren.

 • Undantag gäller där det finns så kallad tvingande lagstiftning, till exempel lagstiftning som skyddar en svagare part t.ex. en konsument. Sådan tvingande lagstiftning varierar mellan olika rättssystem, därför bör man alltid kontrollera det landets lagstiftning som ska vara tillämplig på avtalet.

Vilken avtalsrelation är lämplig mellan parterna i er affär?
 • Det finns många olika färdigskrivna standardavtalsmallar som företag kan använda sig av som grund för sin affär. De kan hittas t.ex. via sitt branschförbund eller organisationer som ICC. Kan det tillexempel röra sig om:

  • Köpavtal

  • Licensavtal

  • Handelsagentavtal

  • Återförsäljaravtal

 • Se alltid till att läsa igenom sådana avtalsmallar, dels är de oftast väldigt generellt utformade och behöver som regel anpassas för den specifika affären. De kan också vara mer eller mindre säljarvänliga, beroende på vilken organisation som tagit fram avtalsmallen.

 • Vill företaget istället skriva ett egna standardvillkor kan det vara bra att utgå från en vedertagna villkor som skräddarsys efter företagets önskemål. Ett bra kostnadseffektivt förslag är att ta fram ett utkast för villkoren som företaget sedan låter en jurist gå igenom.

Tillämplig lag och tvistelösning
 • Avtala alltid om vilken lag som ska vara tillämplig på ert avtal och formulera det tidigt.

 • Acceptera inte slentrianmässigt om motparten föreslår ett annat lands lagstiftning, den kan skilja sig mycket från den svenska lagstiftningen.

Allmän domstol

Fördelar: Domslutet kan överklagas, inget arvode betalas till själva domstolen. Tvångsmedel finns tillgängliga.

Nackdelar: Tvisterna kan bli långdragna i flera instanser, tvisterna är offentliga vilket bland annat innebär att alla handlingar blir offentliga.


Skiljedom

Fördelar: Möjlighet till konfidentialitet, oftast snabbare processer, möjlighet att tillsätta nischade experter som skiljemän. Domen kan verkställas i ett stort antal länder. Vid mindre tvister finns möjlighet till förenklade förfaranden.

Nackdelar: Skiljedom kan i princip inte överklagas, arvoden betalas till skiljemän vilka kan vara höga vilket den förlorande parten betalar.

Se till att bestämma vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet.

Dokumentera och spara all viktig kommunikation
 • Försök hålla viktig kommunikation skriftlig, sammanfatta telefonsamtal med ett email i efterhand.

 • Se till att löpande dokumentera avtalsförhandlingarna och spara mail.

 • Detta är viktigt av flera anledningar men kan bli avgörande bevis i framtida dispyter eller tvister.

Ta hjälp av en jurist

Ta juridisk hjälp då de juridiska frågorna kan vara komplexa och insatserna och riskerna för företagets del kan vara betydande.