Uppdaterad:

Produktkrav inom EU

EU:s inre marknad är ett konkret exempel på undanröjande av tekniska handelshinder, där syftet är att öka konkurrenskraften och ta bort olikheter i regelverken genom harmonisering. Det finns dock fortfarande olika produktrelaterade regler inom EU som påverkar produktutvecklingen.

Man behöver därför hålla sig uppdaterad på nedan regleringar inom EU för att inte komma i tidsnöd för den eventuella anpassning som krävs eller drabbas av att någon instans stoppar försäljningen om brister upptäcks;

  1. Regler baserade på EG-direktiv och därmed harmoniserade regler Totalt finns drygt 3000 EG-direktiv inom olika områden som framgår av denna översikt. Vill man veta hur ett visst EG-direktiv har omsatts i vår svenska lagstiftning söker man här. Se här för en sammanfattning av alla lagstiftningsområden och en översikt av EU-lagstiftninginom vissa sektorer.

Det finns ca 25 varugrupper som berörs av det så kallade CE-märkningskravet. Läs mer på EU-kommissionens webbplats om CE-märkning och vilka EG-direktiv som kräver sådan märkning samt vilka harmoniserade standarder som kan åberopas. Utan märket får dessa varugrupper inte säljas på EU marknaden. Läs även mer om CE-märkning i länken till vänster.

  1. Andra obligatoriska ännu ej harmoniserade regler som t.ex. krav från myndigheter och dylikt i respektive medlemsland. Det finns en princip som kallas "Cassis de Dijon-principen" som i korthet går ut på att myndigheterna i medlemsländerna ska erkänna varandras likvärdiga regler. Det är inte alltid som denna princip har fungerat i praktiken, varför EU kommissionen publicerat ett nytt regelverk kring detta, se Förordning 764/2008.

Många länder inför lagstiftning som begränsar farliga kemikalier i varor. Information om EUs lagstiftning på detta område kan ni få här: REACH respektive RoHS. För andra regler som ej är harmoniserade inom EU får sökandet ske hos myndigheter i varje land.

  1. Övriga produktregler (icke-obligatoriska) Som t.ex. standarder, branschpraxis, ergonomi, miljöaspekter, kundönskemål, certifiering, försäkringsvillkor etc. Här får man vara lyhörd för vad marknaden vill ha och anpassa produkten. Bör kartläggas och utvärderas vilken betydelse kunderna tillmäter dessa. Standarder söks antingen via de nationella standardiseringsorganen eller via SIS i Sverige som också säljer olika länders standarder. När det gäller frivilliga certifieringsmärken i EU-länder beskrivs några i denna översikt och på miljöområdet finns också exempel på nationella märken.

När man har hittat tillämpliga regleringar är nästa steg att analysera dessa och jämföra kraven med de egenskaper den aktuella produkten har. Ibland kan modifieringar erfordras. Vid utveckling av nya produkter bör dylika regler anskaffas och analyseras så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen för att undvika fördyrande ändringar i senare skede. Någon form av riskanalys bör genomföras för att säkerställa att produkten uppfyller de säkerhetskrav som gäller.

Marknadskontroll är under uppbyggnad i EUs medlemsländer för att se till att säkerhetskraven efterlevs. Säljförbud kan utfärdas först nationellt sedan för hela EU. Lagarna om produktsäkerhet och striktproduktansvar som gäller inom EU bör uppmärksammas, liksom konsekvenserna av att i köpeavtal mellan företag åberopa Allmänna Leveransbestämmelser t ex Orgalime S 2012, NL 17, NLM 19, ABM 07. Allmänna tips vid produktutveckling finns utgivna av bl a Tillväxtverket, IVF, Almi samt en dansk guide. EU kommissionen har publicerat en handbok om Livscykelanalys.