Uppdaterad:

Produktkrav inom EU

EU:s inre marknad syftar till att öka konkurrenskraften och ta bort olikheter i regelverken i medlemsländerna genom harmonisering. Det finns gemensamma produktkrav inom flera områden i EU, både i förordningar och direktiv. Direktiven måste införlivas i respektive medlemslands lagstiftning medan förordningarna är direkt tillämplig i medlemsländerna. REACH respektive RoHS är exempel på harmoniserade regler kring kemikalier inom EU. Ett annat exempel som du kan läsa mer om nedan är CE-märkning.

CE-märkning
Många produkter berörs av CE-märkning. Genom att CE-märka produkten, garanterar/intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. I följande länk kan ni läsa mer om CE-märkning och vilka produkter/direktiv som kräver sådan märkning samt vilka harmoniserade standarder som kan åberopas. Utan märket får sådana produkter inte säljas.

Ömsesidigt erkännande
I de fall det saknas harmoniserade regler gällande produktkrav inom EU så är det de nationella reglerna i medlemslandet som du ska sälja till som gäller. Dock finns en princip som kallas "Cassis de Dijon-principen" som i korthet går ut på att myndigheterna i medlemsländerna ska erkänna varandras likvärdiga regler. EU kommissionen har även publicerat ett regelverk kring detta, se Förordning 764/2008. Denna innebär att en vara som lagligen saluförs i ett medlemsland i EU ska kunna säljas i samtliga andra medlemsländer. Dock kan ett medlemsland besluta om att hindra försäljningen av en vara som lagligen saluförts i ett annat medlemsland om det kan motiveras utifrån exempelvis säkerhet, miljöhänsyn eller konsumentskydd.

Nedan kan du läsa vilka typer av produktkrav som du bör ta hänsyn till inom EU samt var du hittar de specifika produktkraven för din produkt.

Tre typer av produktkrav att ta hänsyn till

Gemensamma och obligatoriska produktkrav inom EU

När du ska undersöka vilka gemensamma EU-regler som din produkt berörs av, t.ex. kemikalielagstiftning och producentansvar, både i Sverige och i övriga EU rekommenderar vi följande:

Marknadskontroll.se
Börja med att besöka marknadskontroll.se, där kan ni se vilken myndighet som är kontrollansvarig för er produkt och ni kan därifrån gå vidare till respektive myndighets
sida för att läsa mer om lagar och regler som gäller för er produkt.

Branschorganisationer
Många branschorganisationer erbjuder sina medlemmar information och rådgivning om
regelverk och standarder inom en viss bransch, t.ex. vilket/vilka EU-direkt er produkt faller under.

Your Europe
På denna sida ges praktiska råd för dig som vill göra affärer inom EU, inklusive information om produktkrav.

Business Sweden
Business Sweden kan hjälpa till att guida dig rätt för att hitta vilka regler som tillämpas på din
produkt. Vi erbjuder även ett flertalet guider med information om EU-regler.

Nationella produktkrav i medlemsländerna

Även om mycket är harmoniserat inom EU så finns det en del specifika nationella krav som kan motiveras utifrån säkerhet, miljöhänsyn eller konsumentskydd och som man som företag kan behöva ta hänsyn till. Detta kan bland annat gälla specifika återvinningsregler för produkter och förpackningar, vissa märkningskrav etc. För att ta reda på om det finns några nationella krav som just din produkt behöver ta hänsyn till rekommenderar vi:

Kontaktpunkterna
Varje medlemsland har en utsedd kontaktpunkt dit företag kan vända sig för att få kostnadsfri information om det nationella regelverket.

Myndigheter i respektive land
För att ta redan på specifik information i ett visst medlemsland kan du även vända dig direkt till den myndighet som ansvar för din typ av produkt. Vill man ha kontaktuppgifter till myndigheter för flera länder utifrån en viss sektor så hittar man det i följande länk.

Business Sweden
Business Sweden kan hjälpa till att informera och sammanställa vilka nationella regler som tillämpas på din produkt på en viss marknad. Vi kan även ge praktisk assistans med exempelvis ansökningar och myndighetskontakter.

Solvit
Företag och privatpersoner som stöter på problem när en myndighet inom EU har hindrat rätten till fri rörlighet kan få kostnadsfri hjälp av Solvit.

Frivilliga produktkrav inom EU

När det gäller övriga produktkrav (icke-obligatoriska) t.ex. standarder, branschpraxis, miljöaspekter, kundönskemål, certifiering, försäkringsvillkor etc., får man vara lyhörd för vad marknaden efterfrågar. För att få information om vilka frivilliga produktkrav man bör ta hänsyn till rekommenderar vi följande:

Kunden
Säljer ni B2B så kanske kunden själv har specifika krav som ni bör/måste anpassa er till. Ha en dialog med kunden och ta reda på vad kraven innebär för er innan ni skriver avtal.

Business Sweden
Business Sweden kan hjälpa till med marknadskunskap och marknadsanalyser och ta reda på hur ni bäst anpassar er produkt utifrån kunderna/konsumenterna och konkurrenterna på marknaden.

Frivilliga standarder
Sökning efter svenska, europeiska eller internationella standarder kan göras på Swedish Standards Institutes hemsida (SIS). Där kan man även orientera sig om vilka standardiseringsprojekt som pågår.

Harmoniserade Europastandarder som ger s.k. presumtion att EG-direktivets krav uppfylls samt andra europeiska standarder hittar du bland annat på EU-kommissionens hemsida.

När det gäller frivilliga certifieringar på miljöområdet hittar du bl.a. information på följande länkar EU ecolable och ECOS.

Branschorganisationer
Branschorganisationerna brukar även kunna ge rådgivning kring standarder och
branschpraxis.