Uppdaterad:

Produktanpassning

Står du inför ett inträde av dina produkter på en ny marknad? Produkter ska ofta anpassas efter kundens önskemål, uppfylla regler av olika slag, vara produktionssnåla, miljövänliga osv. En viktig förutsättning för ett företags framgång är att man har konkurrenskraftiga produkter eller tjänster, därför bör man kontrollera vilka produktkrav som ställs på varje marknad man avser exportera.

Varje land har sina traditioner vad gäller omfattningen av regleringar, krav på provningar, godkännanden etc. Tekniska regler är ett samlingsbegrepp för lagar, föreskrifter, standarder och dylikt. Dessa kan vara både bindande eller vara mer eller mindre frivilliga.

Vid export till olika länder kan man därför behöva tillverka olika produktvarianter, vilket kan innebära avbrott i produktionen för att ställa om för respektive utformning. Det kan även innebära förseningar i lansering och bli mycket dyrare än man trott. Därför är det viktigt att i god tid ta reda på vad som gäller för den specifika produkten eller tjänsten före man bestämmer sig för en specifik marknad.

Business Sweden kan hjälpa till att tolka reglerna och ge praktisk assistans med exempelvis ansökningar och myndighetskontakter.

Ibland möter företag problem där de uppfattar dessa olikheter i regler mellan länder som sk. "icke-tariffära handelshinder". Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som tar emot anmälningar om misstänkta handelshinder: Kommerskollegium.

Certifiering20bild.png