Uppdaterad:

Olika typer av exportavtal

Avtalsmallar

Det finns vissa färdiga standardavtal eller avtalsmallar för såväl återförsäljar-, handelsagent- samt licensavtal som kan vara till hjälp när man ska upprätta ett avtal. Det är dock viktigt att man noggrant granskar innehållet i dessa mallar och anpassar dessa efter den aktuella situationen. Varje affärssituation är unik. Det kan vara ödesdigert att bara okritiskt avtala enligt en mall utan att helt förstå innehållet.

Internationella avtalsmallar går att beställa på ICCs webbplats.

advokatsamfundets hemsida kan vara en part där ni kan finna kontaktytor om ni behöver diskutera Internationella agent- och återförsäljaravtal i detalj.

I nedan länkar finns en beskrivning av olika typer av avtal som kan komma ifråga vid en exportaffär.

Olika typer av avtalsmallar

Köpeavtal

Man ska däremot se upp med att ha alltför långtgående friskrivningar och avtalsklausuler som kan uppfattas som oskäliga då detta kan göra ett avtal ogiltigt. I vissa länder gäller även att skriftlighet är ett krav för ett giltigt affärsavtal. Alla affärsavtal bör ha som regel att upprättas skriftligt. När det gäller avtalets innehåll är det som tidigare nämnts vanligt att man hänvisar till Allmänna leveransbestämmelser (se under rubriken om Allmänna Leveransbestämmelser).

Följande punkter bör som regel finnas med i köpeavtalet:

 • Parterna

 • Föremålet för köpet

 • Pris

 • Betalningsvillkor

 • Ägarförbehåll

 • Var, när och hur leveransen ska ske

 • Ansvar för fel och förseningar

 • Produktansvar

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning

Återförsäljaravtal

Med återförsäljare avses juridiskt sett en person eller ett företag som köper varor av en tillverkare/leverantör (huvudman) och sedan säljer dessa vidare för egen räkning och i eget namn. I denna situation blir det då återförsäljaren som sedan träffar köpeavtal med kunden. Detta innebär att det även är återförsäljaren som blir ansvarig mot kund för eventuella fel i varorna eller försening i leverans etc. Däremot kan återförsäljaren sedan rikta anspråk mot huvudman och få ersättning beroende på vem som är skyldig till avtalsbrottet och på vad som har avtalats mellan parterna. Den ersättning som återförsäljaren får blir den marginal han lyckas åstadkomma mellan inköps- och försäljningspriset.


Fördelarna för huvudman med ett återförsäljaravtal är framförallt att denne inte bär någon kreditrisk mot kunden, att återförsäljaren kan förväntas själv svara för marknadssatsningar och hålla egna lager samt i största allmänhet ansvara för alla importformaliteter.
Det nackdelar/risker som finns med återförsäljaravtal är kreditrisken mot återförsäljaren, svårigheter att få insyn och kontroll över marknaden, svårigheter att påverka marknadsinsatser och försäljningsvillkor samt att återförsäljaravtal måste anpassas till konkurrenslagstiftning.

Viktiga punkter att ha med i ett återförsäljaravtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Området

 • Ensamrätt eller ej

 • Priser och prisändringar för återförsäljaren samt valuta

 • Marknadsföringsstöd från huvudman

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Minimiförsäljning

 • Leveransvillkor mellan huvudman och återförsäljare

 • Service till kunder

 • Lagerhållning

 • Varumärken och andra immateriella rättigheter

 • Avtalstid och uppsägning

 • Avgångsvederlag

 • Återköp av lager mm efter avtalets upphörande

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning

Handelsagentavtal

En handelsagent arbetar som marknadsförare och förmedlar affärer för huvudmannens räkning och i dennes namn genom att t ex ta upp order från kunder och vidarebefordra dessa till huvudman. I det här fallet (och till skillnad från ett återförsäljaravtal) träffas köpeavtalet sedan mellan huvudman och kunden. För att agenten ska ha rätt att själv träffa avtal på huvudmannens vägnar fordras att han har en sådan rätt i avtalet med huvudmannen. Agenten får provision på de order han förmedlar enligt de villkor som bestämts i avtal eller följer av lag. Det blir alltså huvudmannen i detta fallet som ansvarar mot kunden för eventuella fel i varorna eller förseningar av leveransen.

Fördelarna för huvudman att använda sig av en handelsagent är ungefär samma som vid återförsäljare men med en agent får huvudman bättre kontroll av marknad och kundkrets, rätt att bestämma försäljningsvillkor mot kund. Dessutom finns ingen kreditrisk gentemot agenten och det blir lättare att styra och kontrollera agentens verksamhet.
Nackdelar med att använda sig av en agent jämfört med en återförsäljare är t ex att huvudman står kreditrisken mot kunden (om inte annat har avtalats), att det ofta innebär högre kostnader för marknadsstöd samt högre hanteringskostnader (för lagerhållning och importformaliteter).

Rent juridiskt är skyddet för en agent mycket mer lagligt reglerat än för en återförsäljare och det finns en omfattande tvingande lagstiftning på ett agentförhållande. Handelsagentavtalet måste alltså följa lagstiftningen. De viktigaste av dessa skyddsklausuler handlar om provision, uppsägningstid och ersättning vid avtalets upphörande.

Följande viktiga punkter bör finnas med i ett handelsagentavtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Området

 • Ensamrätt eller ej

 • Provision

 • Marknadsföringsstöd från huvudman

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Minimiförsäljning

 • Leveransvillkor till kunder

 • Service till kunder

 • Lagerhållning

 • Hantering av reklamationer

 • Varumärken och andra immateriella rättigheter

 • Avtalstid och uppsägning

 • Avgångsvederlag

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning

Licensavtal

De fördelar som följer en licensiering är att det ofta krävs mindre resurser och innebär en minskad risk för förluster. Licenstagaren som ofta har ett bättre kunnande om marknaden och om lokala produktionsförhållanden kan därmed erhålla lägre tullar och transportkostnader.
Nackdelar med licensavtal kan exempelvis bestå utav av sämre kontroll över produktion och marknad, eventuellt kvalitetsproblem som kan påverka produktens anseende, lägre vinstmöjligheter, risk att licenstagaren börjar konkurrera samt konkurrensrättsliga och andra legala komplikationer på grund av lagstiftning i licenstagarens hemland.

Viktiga punkter i ett licensavtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Det geografiska området för licenstagaren

 • Rätten till varumärken, patent, know-how och andra immateriella rättigheter

 • Skyldighet för licenstagaren att utnyttja licensen

 • Leverans av nyckelkomponenter från licensgivaren

 • Ensamrätt eller ej

 • Kvalitetskontroll

 • Rätten till förbättringar och ändringar av licensföremålet

 • Ersättning till licensgivaren (royalty, down payment, lump sum)

 • Ansvaret för produktsäkerhet och produktskador

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Myndighetstillstånd

 • Avtalstid och uppsägning

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning