Uppdaterad:

Utförsel till andra EU-länder

EU:s inre marknad medför att det i princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan medlemsländerna. Det finns dock vissa saker att vara uppmärksam på.

Inom EU sker leveranser av varor utan tullkontroller. Varken importören eller exportören behöver då betala tull eller andra införselavgifter. Man behöver heller inte anmäla det till någon tullmyndighet i EU. Det gäller för varor som är i fri omsättning, det vill säga varor som man har införtullat eller tillverkat inom EU. Men det finns vissa begränsningar, varje EU-land ha rätt att stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet under vissa särskilda omständigheter, till exempel snus, försvarsmateriel och kvicksilver.

Bland annat Åland och Kanarieöarna tillhör EU:s tullunion men inte skatteunion. Vid utförsel till sådana områden ska man lämna in en exportdeklaration.

Några saker att tänka på när du säljer till andra EU länder

Dokumentkrav?

Vid utförsel av varor mellan EU-länder utfärdar företag en faktura förutom transportdokument. Oftast behöver företag inga andra dokument.

 • Faktura
  Oftast behövs endast en faktura som leverantören utfärdar. Eftersom man inte behöver visa upp varan för någon tullmyndighet kan den skickas direkt till mottagaren. Här kan ni se uppgifter en faktura inom EU ska innehålla.

 • Elektroniskt administrativt dokument - För punktskattepliktiga varor
  EU använder det datoriserade system EMCS (Excise Movement and Control System) för vissa punktskattepliktiga varor. När förflyttning av sådan varor sker ska avsändaren lämna EMCS till Skatteverket. Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skattekontoret i Ludvika.

 • T2L och T2LF - Bevis på att varor har gemenskapsstatus
   Ett T2L och T2LF använder du för att styrka att dina varor har unionsstatus om de tillfälligt lämnar EU. Till exempel om varorna fraktas på ett fartyg som passerar tredje land visar intygen att varorna inte ska införtullas när de anländer tilbaka till EU.

 • Övriga dokument
  För vissa andra varor kan krav på dokument förekomma. Det får dock inte medföra någon gränskontroll. Exempel på sådant dokument är leverantörsdeklarationer.

Intrastat

Intrastat är EU statistiksystemet för att få information om in- och utförsel från företag.

Svenska företag som levererar varor till andra EU-länder för minst 4 500 000 kronor per år ska redovisa utförseln till Intrastat. Uppgifterna lämnas elektroniskt. Företag som är uppgiftsskyldiga kan lämna uppgifterna på SCB:s hemsida.

Exempel på intrastatdokument:

Intrastat20Bild.png

Momshanterring

Inom EU-länder kan företag under vissa förutsättningar sälja utan moms.


Vid försäljning av varor från en svensk momspliktig säljare till en momspliktig köpare i ett land inom EU:s mervärdesskatteområde ska företag sälja utan moms under förutsättning att:

 • varorna fysiskt lämnar Sverige

 • varorna är avsedd för köparens verksamhet

 • både säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgår i fakturan

 • skälet till momsfrihet framgår i fakturan, till exempel "Intra-EU supply" eller "Reverse charge".


Du måste kunna styrka exporterten och bevisa hur och när varan transporterats från Sverige. Det gäller oavsett om köparen eller säljaren är ansvarig för transporten. Du måste kunna bevisa exporten på rätt sätt. På Skatteverkets hemsida definieras vilka krav de ställer beroende på om köparen eller säljaren är ansvarig för transporten.


Vid försäljning till kunder som inte är momsregistrerade till exempel privatpersoner, ska säljaren vara momsregistrerad i mottagarlandet om den sammanlagda försäljningen överstiger omsättningströskeln. EU-länderna bestämmer sina beloppsgränser för omsättningströsklarna. Om inte beloppsgränsen överskrids eller om man inte är momsregistrerad i landet ska man debitera svensk moms.


Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor omfattas alltså inte av omsättningströsklarna. De ska beskattas med moms i det land där de ska konsumeras. Man ska inte ta ut moms i Sverige om man säljer nya transportmedel till en kund i ett annat EU-land och varan transporteras dit. Om köparen saknar momsregistreringsnummer ska du anmäla försäljningen till Skatteverket.


Mervärdesskattedeklaration

Företag ska redovisa momsen i en mervärdesskattedeklaration (SKV 4700).
Ytterligare detaljer om mervärdeskattedeklarationen finns här.

Periodiska sammanställningar
Företag som levererar varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (SKV 5740) över sina leveranser. Den periodiska sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad.


Företag som säljer tjänster momsfritt enligt huvudregeln till momsregistrerade köpare i ett annat EU-land ska rapportera värdet av tjänsterna i en periodisk sammanställning varje kalenderkvartal. Den som bara ska lämna uppgifter för tjänster får göra det varje kalendermånad. Företag som säljer både varor och tjänster momsfritt till köpare inom EU ska rapportera försäljningarna i samma periodiska sammanställning varje kalendermånad.
Ytterligare detaljer om moms vid utförsel av varor till andra EU-länder återfinns på

Skatteverkets webbplats. Detaljer om försäljning av tjänster till andra EU-länder återfinns här

Utförselrestriktioner

I princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan EU-länderna. Begränsningen ligger i att varje EU-land ha rätt att stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet under vissa omständigheter.

För en del varor gäller vissa restriktioner vid leveranser till andra EU-länder, till exempel krav på tillstånd. Restriktionerna får dock inte ge upphov till gränskontroller. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen här.

Den som ska föra ut en vara till ett annat EU-land och är osäker på de behöver tillstånd eller dylikt bör kontakta Business Sweden eller lämplig myndighet.


För en förteckning över varor som har restriktioner vid utförsel, se Skeppningshandboken (endast prenumeranter).