Uppdaterad:

Frihandelsguiden

Prenumerera för full tillgång till Frihandelsguiden.

Logga in Prenumerera

EU har frihandelsavtal med ett stort antal länder och om du exporterar till dem kan ditt företag dra nytta av olika förmåner, till exempel nedsättning av tull eller tullfrihet i importlandet. Vår Frihandelsguide innehåller all den information du behöver för att kunna ta del av förmånerna, undvika onödiga misstag och förenkla din hantering.

onödiga-misstag-frihandel.png

Nyhet
I vår nya vägledning för kumulation kan du läsa om de tre olika typer av kumulation som exportörer i EU kan nyttja - bilateral, diagonal och full kumulation. Guiden hittar du i avsnittet Kumulation under rubriken Generella ursprungsregler i menyn till vänster.

Vägledning kumulation

Hyr experthjälp

Tycker du att det är svårt med ursprung? Är du osäker på om du gör rätt eller vill du öka din konkurrenskraft genom att erbjuda korrekt upprättade ursprungsintyg och leverantörsdeklarationer? Hyr då en ursprungsexpert från Business Sweden!

Genom att hyra en ursprungsexpert hjälper vi dig med just dina frågor. Ursprungsexperten hjälper dig att bedömma ursprunget på era varor och att göra kalkyler, så att du kan visa att du använder frihandelsavtalen rätt. Våra experter har lång erfarenhet från arbete med ursprungs- och tullfrågor.

 Tjänsten utför vi antingen på distans eller i era lokaler. Kontakta exportregler@business-sweden.se om du vill mer information.

Guiden som navigerar dig rätt

Din produkt måste vara en ursprungsvara för att din kund ska få nedsatt tull eller tullfrihet. Varan måste ha sitt ursprung i EU (eller i vissa andra länder) och ursprunget ska styrkas med ett ursprungsintyg eller en leverantörsdeklaration. I Frihandelsguiden hittar du:

 • En fullständig beskrivning av ursprungsreglerna med basfakta om frihandelsavtalen tillsammans med bearbetningsreglerna.

 • Många pedagogiska exempel på hur du beräknar en produkts ursprungsstatus.

 • Utförlig information om de olika typerna av ursprungsintyg och vilka typer som används i de olika avtalen.

 • Information om hur en leverantörsdeklaration ser ut och instruktioner för hur du hanterar den.

 • Förklaringar av kumulation av ursprung och information om de olika typer av kumulation som du kan nyttja i de olika frihandelsavtalen..

 • Ett sök- och filtreringsverktyg i ursprungsregler - Rule of Origin Tool (RoOT) - där det enkelt går att hitta tillämplig ursprungsregel baserat på HS-nummer. I RoOT finns:
  - Ursprungsreglerna för EU:s alla frihandelsavtal samlade.
  - Ett produktregelregister där du kan söka på en produktspecifik ursprungsregel genom att skriva in HS-nummer. Verktyget söker igenom alla avtal och visar din regel. Det går att välja mellan att hitta ursprungsregeln i ett eller flera avtal samtidigt.
  - Ett artikelregister där du enkelt kan söka på och jämföra generella regler i frihandelsavtalen. Det går till exempel att jämföra kraven för ”helt framställda produkter” och ”faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse” mellan avtalen.

Leverantörsdeklaration/Suppliers Declaration

All information is presented in both Swedish and English.

Vår digitala version av långtidsleverantörsdeklarationen minimerar risken för att göra fel och underlättar hanteringen för både leverantör och kund. Än så länge är den bara tillgänglig på engelska. Följ de tre enkla stegen (instruktionerna finns också i länken nedan):

 1. Fyll i formuläret i länken.

 2. Inne i formuläret laddar du ned det ifyllda formuläret, nedladdningsknapp finns i länken.

 3. Inne i forumuläret öppnar du e-postmallen som du hittar du längst ner i länken. Bifoga den nedladdade långtidsleverantörsdeklarationen. Lägg till mottagarens e-post och din e-postsignatur och skicka.

En leverantör kan göra ett skriftligt åtagande till sin kund att denne tar det fullständiga ansvaret för varje leverantörsdeklaration som om den hade undertecknats för hand. Det framgår i kommissionens guidelines till leverantörsdeklarationen i punkt 3.3.3. Med stöd av detta har vi skapat vår digitala version av långtidsleverantörsdeklarationen.

Our online version of the long-term supplier declaration minimizes the risk of making mistakes and facilitates the administration for both parties. Follow the three simple steps (instructions are also in the link below):

 1. Fill in the form in the link.

 2. In the form you download the completed long term suppliers declaration, download button is the link.

 3. In the form, you open the e-mail template that you'll find in the link. Attach the downloaded long-term supplier declaration. Add the recipient's email and your email signature. Send the e-mail.

As a supplier, you can make a written undertaking to the customer that you take full responsibility for each supplier's declaration that identifies you as if it had been signed with a handwritten signature. This is stated in the Commission's guidelines for the supplier's declaration in section 3.3.3. With reference to this, we have created our online version of the long-term supplier declaration.

Leverantörsdeklarationer används för att intyga ursprung för varor som levereras inom EU. Er kund kan begära en leverantörsdeklaration om de exporterar produkten de köpt från er till ett land som EU har frihandelsavtal med, eller om de själva behöver upprätta en leverantörsdeklaration till en kund, som ska nyttja frihandelsavtalet. Det gäller oavsett om produkten exporteras vidare i bearbetad eller obearbetad form. Med underlaget kan er kund, eller dennes kund, upprätta ursprungsintyg för att dra nytta av ett frihandsavtal. Om ett frihandelsavtal nyttjas kan produkten importeras tullfritt eller med nedsatt tullsats.

Supplier declarations are used between companies within the EU. Your customer can request a supplier declaration if they export the product they bought from you to a country with which the EU has a free trade agreement. With the documentation, your customer can make out a document on origin to make use of a free trade agreement. If the free trade agreement is used, the product can be imported duty free or at a reduced duty rate in the importing country.

Använd vår mall för långtidsleverantörsdeklaration om ni vill ha det på papper (ifyllnadsstödet i mallen funkar bäst i Chrome och Explorer). Vi rekommenderar att ni använder vår digitala version.

You can also use our Templet for the long term suppliers declaration (Fill-in template support works best in Chrome and Explorer).

Ladda ner kostnadsfritt

Nya PEM-regler

Från 1 september 2021 började nya ursprungsregler att användas inom Pem. I ett första steg började de nya reglerna att tillämpas mellan EU, Schweiz, Norge, Färöarna, Island, Jordanien, Albanien, Georgien, Palestina. Även för EES tillämpas reglerna retroaktivt från 1 september.

Även dessa länder har börjat tillämpa de nya reglerna i sin handel med EU:
Nordmakedonien (från 9 september 2021)
Moldavien (från 16 november 2021)
Serbien (från 6 december 2021)
Montenegro (2 februari 2022)
Kosovo (15 oktober 2022)

I ett senare skede ska även resterande parter börja tillämpa de nya reglerna i sin handel med EU. Du kan hålla dig uppdaterad om utvecklingen på EU-kommissionens sida om Pem.

De nuvarande PEM-reglerna tillämpas parallellt med de nya, så kallade övergångsreglerna, vilket innebär att företaget kan välja vilka regler de vill använda. EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument för hur övergångsreglerna ska tillämpas.

Vad innebär de nya reglerna i praktiken?
Övergångsreglerna innehåller en del förändringar. De viktigaste att ha koll på som företagare är främst:

 • Toleransregeln höjs från 10 till 15 procent.      

 • EUR-MED-certifikatet finns inte med i de nya reglerna. Vid kumulation ska istället ”cumulation applied with…” framgå på ursprungsbeviset.  

 • Giltighetstiden för ursprungsintyg blir 10 istället för 4 månader.      

 • Direkttransportregeln har ersatts av ett förbud mot ändringar.      

 • När företag använder övergångsreglerna ska texten ”according to the transitional rules of origin” läggas till i ursprungsdeklarationen.     

 • De produktspecifika reglerna har förenklats för nästan alla produkter. Det innebär bland annat att man i de nya reglerna tillåter högre andel icke-ursprungsmaterial i produkten. Det blir alltså lättare att uppfylla ursprungsregeln enligt övergångsreglerna.

Bakgrund
Pan-Euro-Med, Pem, är ett system av länder och områden (EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan) som har frihandelsavtal med varandra och som har tagit fram ett gemensamt ursprungsprotokoll − Pem-konventionen.

Pem ger bland annat länder som har identiska ursprungsregler en möjlighet att tillämpa diagonal kumulation. Diagonal kumulation innebär att ursprungsmaterial från andra Pem-länder än export- eller importlandet kan användas i tillverkningen av ursprungsvaror.

Under många år har det pågått förhandlingar om en förenkling av reglerna, emn alla parter har ännu inte accepterat den nya reglerna. Därför införs nu reglerna som övergångsregler för de parter som vill ansluta sig. Målet är att alla Pem-parter ska acceptera de nya reglerna som ska ersätta den nuvarande Pem-konventionen.Informationen i Frihandelsguiden uppdateras kontinuerligt och priset för en helårsprenumeration är 3 500 kronor exklusive moms.

För att använda Frihandelsguiden måste du vara inloggad. Logga in eller Registrera ett konto.