Uppdaterad:

Garantier

En bankgaranti innebär att uppdragsgivarens bank ska betala ett visst belopp till garantins förmånstagare, om uppdragsgivaren inte fullgör sin del av avtalet de har sinsemellan. Förmånstagaren måste aktivt kräva att garantin ska användas.

Några av de vanligaste garantityperna är kontraktsgaranti (till köparen), konossementsgaranti (till rederiet), växelaval och betalningsgaranti (till säljaren).

Eftersom garantierna alltid måste anpassas till det bakomliggande kontraktet behöver de utformas olika från fall till fall. Lägg gärna med garantitexten som en del av kontraktet, så att du kan undvika tvister om garantins utformning efter det att avtalet skrivits under. Kontakta er bankförbindelse för hjälp med utformningen av garantitexten. Det är också viktigt att veta enligt vilket lands lag garantiåtagandet gäller. Om inget annat anges gäller lagen i garantiutställarens hemland.

För mer detaljerad information om olika garantiformer, betalningsgarantier och kontraktsgarantier se Business Swedens Skeppningshandbok.