Uppdaterad:

Miljöaspekter

Det finns många internationella regler för hur ett företag ska arbeta aktivt med att minska sin miljöpåverkan och förbättra sina hållbarhetsfrågor inom verksamheten.

Det finns ett antal olika symboler för att visa "miljövänliga" egenskaper hos produkter: i Sverige finns Svanen, Bra Miljöval m fl; i Tyskland den s k Blå Ängeln; i USA bl a Green Seal och Environmental Report Card. Det finns en hel del miljösymboler i världen, varav en del beskrivs på The Global Ecolabelling Network (GEN). Det pågår ett internationellt standardiseringsarbete för att få fram enhetliga riktlinjer för miljömärkning; dels tredjepartscertifierad miljömärkning (ISO 14024), dels egendeklarationer (ISO 14021) och dels tredjepartscertifierade miljövarudeklarationer (ISO 14025).

Producentansvar för produkter

I många länder införs successivt producentansvar för vissa varor. Bland annat gäller detta för uttjänta elektronikvaror. Inom EU regleras detta genom EG-direktivet 2012/19 som berör 10 kategorier av elektriska- och elektroniska varugrupper t ex IT-och telekommutrustningar, hushållsapparater och viss annan hemutrustning, beslysningsutrustning, elektriska verktyg utom storskaliga, leksaker, sportutrustning, medicintekniska produkter, mätinstrument, varuautomater. I vissa fall ska finansiella garantier ställas så att medel för att klara framtida återvinning säkras. Ansvarsfördelningen för producentansvaret mellan exportören och importören/distributören måste klarläggas. För en del varugrupper finns dessutom restriktioner hur mycket bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom samt vissa flamskyddsmedel som får ingå. Denna typ av krav finns såväl inom EU som i vissa andra länder i olika långt framskridna planer.

Producentansvar för emballage

En särskild miljöaspekt som har aktualiseras är att emballaget kring en produkt ska återvinnas. Producentansvar för emballage finns i flera länder. I Sverige är det REPA-registret, som arbetar med både konsumentemballage och transportemballage. I Tyskland finns dels Duales System/Der Grüne Punkt för insamling av s k försäljningsförpackningar dels alternativa organisationer för att ta hand om transportemballage. Många andra länder har producentansvar för emballage. Till exempel tillämpas märkning med den gröna punkt-symbolen för försäljningsemballage i drygt 20-tal länder. Även om det inte förekommer någon symbol kan det finnas någon form av emballageåtervinning, varför det aktuella läget land för land måste kontrolleras för att leveranserna skall fungera. En diskussion om dessa frågor bör därför tas upp med importörerna på respektive marknad för att reglera vem som skall ansöka om anslutning till återvinningssystem, stå för kostnaderna, anbringa eventuell märkning och så vidare.

Miljöledningssystem

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver någon form av systematik. Den internationella standarden ISO 14001 handlar om miljöledningssystem och är en god hjälp att säkerställa att ett företags eller en organisations totala miljöarbete genomförs på ett effektivt sätt för att nå ständiga förbättringar. På detta område liksom inom kvalitetsarbetet kan inköpare och andra kundkategorier ställa krav, att man som potentiell leverantör kan visa att man har en policy, att man arbetar systematiskt, att man har erforderliga rutiner /processer/resurser, att man genomför interna revisioner osv. Inom EU har man ett snarlikt system för miljöstyrning, EMAS (Eco Management and Audit Scheme), vars syfte är att man inom vissa sektorer skall bana väg för ett frivilligt miljöförbättringsarbete. Skillnaden mellan ISO 14001 och EMAS är inte så stor och avser främst att EMAS kräver att en godkänd miljöredovisning publiceras.