Uppdaterad:

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration

En fakturadeklaration liksom en EUR-MED-fakturadeklaration är ett intyg som anger att de varor som dokumentet omfattar är ursprungsvaror enligt ursprungsreglerna i aktuellt frihandelsavtal.

Fakturadeklarationer eller EUR-MED- fakturadeklarationer används istället för en EUR.1 eller EUR-MED. En fakturadeklaration (även kallad ursprungsdeklaration) kan upprättas av vilken exportör som helst så länge sändningens värde understiger 64 000 sek (55 000 sek i avtalen med Sydafrika respektive Mexiko.) Ifall sändningens värde överstiger 64 000 sek måste exportören ha tillstånd från Tullverket. Ett tillstånd gäller för export till alla länder som EU har frihandelsavtal med.

Mer information kring hur man fyller i dessa ursprungsintyg finns i Frihandelsguiden.

Fakturadeklarationens text är följande:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …(1)) försäkrar att dessa varor, om inget annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

På engelska är texten följande:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declared that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

  1. Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

  2. Produktens ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

Exempel på fakturadeklaration:

fakturadeklaration.JPG