Uppdaterad:

Några goda råd

  • Affärsmän har det yttersta ansvaret för en affärs alla aspekter, även de juridiska. Fullgör ansvaret genom att ta råd från en erfaren affärsjurist.

  • Förhandlingar och slutande av avtal kräver förberedelser, målsättning samt  kunskap om affärsförhållandena och motparten samt flexibilitet och uthållighet.

  • Avtalsskrivning är inte bara ett sätt att på papper fästa vad som muntligen överenskommits - bevisfunktion - Syftet är även att det ska spegla affärens innehåll. Om svårt att formulera sig kan det bero på att affären inte är tillräckligt genomtänkt.

  • En billig säkerhetsåtgärd för att vinna en eventuell konflikt i en affärsrelation är att fortlöpande dokumentera sina affärer som kan åberopas som bevis.

  • I exportofferten ska man både åberopa och bifoga själva avtalstexten, vilket även bör upprepas i själva ordererkännandet - att åberopa ett dokument utan att bifoga detta får anses vanskligt.

  • Skriv avtal om allt som är viktigt för båda parter. Ju mer som är reglerat på förhand, desto mindre bör utrymmet för tvister bli och desto mindre blir det viktigt att veta vilket lands lag som är tillämpligt på avtalet.