Uppdaterad:

Lösande av internationella affärstvister

Oenighet och tvister uppkommer med jämna mellanrum i affärslivet. De allra flesta tvister löser parterna själva genom mer eller mindre omfattande diskussioner och förhandlingar som leder fram till en förlikning. Det finns ofta en drivkraft hos båda parter att nå en förlikning och fortsätta affärsförbindelserna.

Om man däremot inte kan lösa en tvist genom förhandlingar finns det två alternativ för att få tvisten avgjord: genom domstol eller genom skiljeförfarande. Genom båda dessa förfaranden kan man få fram en slutgiltig dom som i princip kan verkställas med hjälp av myndighet mot en part som inte frivilligt följer domen.

Domstolsförfarande

Fördelen med domstolsförfarande är möjligheten till att överklaga gör att avgörandet av tvisten blir så juridiskt korrekt som möjligt och att en domstol har särskild auktoritet att använda sig av tvångsmedel mot parter som inte medverkar i processen. Nackdelen är att dessa processer ofta tar mycket lång tid och att de är offentliga. Dessutom har många domstolar ofta begränsad erfarenhet av att avgöra kommersiella tvister. I internationella förhållanden är ytterligare en nackdel att ett domstolsbeslut normalt endast kan verkställas i det land där domstolen finns (Undantag förekommer i viss utsträckning på grund av konventioner mellan olika länder, exempelvis: Luganokonventionen och Brysselkonventionen).

Skiljeförfarande

De nackdelar som finns med domstolsförfarande gör att många inom affärslivet väljer skiljeförfarande istället. Det är ett privat rättskipningssystem som parterna kan använda om de kommit överens därom och där de delvis själva utser skiljedomare. En skiljedom är slutlig och kan inte överklagas. Fördelar med skiljeförfarande är att en tvist kan avgöras snabbt, under sekretess och av skiljemän med erfarenhet av affärstvister. I internationella sammanhang tillkommer fördelarna i att kunna föra processen på lämpligt språk och på lämplig plats samt i övrigt på det sätt som är mest praktiskt. Men framförallt är det största fördelen i internationella tvister att skiljedomen kan verkställas i ett mycket stort antal länder (vilket beror på att flertalet stater av betydelse har anslutit sig till New-York-konventionen om erkännande och verkställighet av internationella skiljedomar). Nackdelen med skiljeförfarande är att det anses vara dyrt. Som huvudregel gäller dock att den förlorande parten får betala även den vinnande partens kostnader.

För att kunna använda sig av ett skiljeförfarande fordras att parterna har träffat ett avtal om detta - ett skiljeavtal. Detta sker normalt genom att införa en skiljeklausul i kontraktet (ofta förekommande i Allmänna Leveransbestämmelser) eller, mer sällan, genom ett skiljeavtal sedan tvisten väl uppkommit. För att bistå parterna genom att blan annat hjälpa till att få igång förfarandet (med till exempel administration etc) finns det i många länder så kallad skiljedomsinstitut eller skiljedomstolar. I Sverige finns Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, som tillhör de främsta i världen när det gäller handläggning av internationella tvister.

Inom Stockholms Handelskammare finns även ett förenklat skiljeförfarande, som är avsett främst för mindre komplicerade tvister där man behöver ett särskilt snabbt och kostnadseffektivt avgörande. Det finns även ett system för medling, vilket innebär att en särskilt anlitad person agerar som medlare mellan parterna och därigenom uppnår ett förlikningsavtal.

Om ni vill veta mer om Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut gå in på följande länk: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.