Uppdaterad:

Handelsagentavtal

Ett alternativ till återförsäljaravtal, kan vara att träffa avtal med en lämplig handelsagent när man ska etablera sig på en exportmarknad.

En handelsagent arbetar som marknadsförare och förmedlar affärer för huvudmannens räkning och i dennes namn genom att t ex ta upp order från kunder och vidarebefordra dessa till huvudman. I det här fallet (och till skillnad från ett återförsäljaravtal) träffas köpavtalet sedan mellan huvudman och kunden. För att agenten ska ha rätt att själv träffa avtal på huvudmannens vägnar fordras att han har en sådan rätt i avtalet med huvudmannen. Agenten får provision på de order han förmedlar enligt de villkor som bestämts i avtal eller följer av lag. Det blir alltså huvudmannen i detta fallet som ansvarar mot kunden för eventuella fel i varorna eller förseningar av leveransen.

Fördelarna för huvudman att använda sig av en handelsagent är ungefär samma som vid återförsäljare men med en agent får huvudman bättre kontroll av marknad och kundkrets, rätt att bestämma försäljningsvillkor mot kund. Dessutom finns ingen kreditrisk gentemot agenten och det blir lättare att styra och kontrollera agentens verksamhet.

Nackdelar med att använda sig av en agent jämfört med en återförsäljare är t ex att huvudman står kreditrisken mot kunden (om inte annat har avtalats), att det ofta innebär högre kostnader för marknadsstöd samt högre hanteringskostnader (för lagerhållning och importformaliteter).

Rent juridiskt är skyddet för en agent mycket mer lagligt reglerat än för en återförsäljare och det finns en omfattande tvingande lagstiftning på ett agentförhållande. Handelsagentavtalet måste alltså följa lagstiftningen. De viktigaste av dessa skyddsklausuler handlar om provision, uppsägningstid och ersättning vid avtalets upphörande.

Följande viktiga punkter bör finnas med i ett handelsagentavtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Området

 • Ensamrätt eller ej

 • Provision

 • Marknadsföringsstöd från huvudman

 • Information mellan parterna

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Minimiförsäljning

 • Leveransvillkor till kunder

 • Service till kunder

 • Lagerhållning

 • Hantering av reklamationer

 • Varumärken och andra immateriella rättigheter

 • Avtalstid och uppsägning

 • Avgångsvederlag

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning