Uppdaterad:

Återförsäljaravtal

Ett bra och förhållandevis enkelt sätt att etablera sig på en exportmarknad är att träffa ett återförsäljaravtal med någon som redan är etablerad på den aktuella marknaden.

Med återförsäljare avses juridiskt sett en person eller ett företag som köper varor av en tillverkare/leverantör (huvudman) och sedan säljer dessa vidare för egen räkning och i eget namn. I denna situation blir det då återförsäljaren som sedan träffar köpavtal med kunden. Detta innebär att det även är återförsäljaren som blir ansvarig mot kund för eventuella fel i varorna eller försening i leverans etc. Däremot kan återförsäljaren sedan rikta anspråk mot huvudman och få ersättning beroende på vem som är skyldig till avtalsbrottet och på vad som har avtalats mellan parterna. Den ersättning som återförsäljaren får blir den marginal han lyckas åstadkomma mellan inköps- och försäljningspriset.

Fördelarna för huvudman med ett återförsäljaravtal är framförallt att denne inte bär någon kreditrisk mot kunden, att återförsäljaren kan förväntas själv svara för marknadssatsningar och hålla egna lager samt i största allmänhet ansvara för alla importformaliteter.

Det nackdelar/risker som finns med återförsäljaravtal är kreditrisken mot återförsäljaren, svårigheter att få insyn och kontroll över marknaden, svårigheter att påverka marknadsinsatser och försäljningsvillkor samt att återförsäljaravtal måste anpassas till konkurrenslagstiftning.

Viktiga punkter att ha med i ett återförsäljaravtal:

 • Parterna

 • Vilka varor eller tjänster avtalet avser

 • Området

 • Ensamrätt eller ej

 • Priser och prisändringar för återförsäljaren samt valuta

 • Marknadsföringsstöd från huvudman

 • Information mellan parterna

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Minimiförsäljning

 • Leveransvillkor mellan huvudman och återförsäljare

 • Service till kunder

 • Lagerhållning

 • Varumärken och andra immateriella rättigheter

 • Avtalstid och uppsägning

 • Avgångsvederlag

 • Återköp av lager mm efter avtalets upphörande

 • Tillämplig lag

 • Tvistlösning