Uppdaterad:

Covid 19 - Så påverkas ditt praktiska exportarbete

Denna sida uppdateras med nyheter, användbara länkar och annan matnyttig information med anledning av Coronaviruset COVID - 19 och hur det påverkar svensk export från ett exporttekniskt perspektiv. Detta berör finansiering av exportaffärer, påverkan på transporter, tullregler och gränspassager.

2020-06-03 Webinar - Lär dig använda Market Access Database

I detta webinar tittar vi på hur man använder och navigerar i EU:s fantastiska  exportdatabas Market Access Database, MADB. Det är alltid viktigt att ha full koll på vilka dokumentkrav och tullar som gäller på varorna som du exporterar. Särskilt i dessa tider är viktigt att ha sina exportdokument på plats för att minska friktioner så mycket som möjligt vid gränspassager och tullkontroller.

Anmäl dig här!

2020-05-19 EKN kan nu tillfälligt försäkra affärer inom EU och till höginkomstländer

Coronakrisen gör det svårare för exportföretag att försäkra
betalningsrisken hos privata kreditförsäkrare. Därför ger EU tillfälligt EKN
möjligheten att även försäkra korta risker i affärer inom EU och till
höginkomstländer. Syftet med det utökade tillståndet, som gäller året ut, är
att säkerställa exportföretagens tillgång till exportkreditgarantier så att
affärer ska kunna genomföras. Läs mer här.

2020-04-08 I en serie 45 minuters kostnadsfria webinarier tittar vi närmare på olika delar av det exporttekniska området som har aktualiserats under Corona-utbrottet.

Under webinarierna går vi igenom:

 • Lär dig använda EU:s exportdatabas MADB, 17 april, klockan 10.00 - 10.45

 • Incoterms® med inriktning på risker, 23 april, klockan 14:00 - 14:45

 • Säkra dina betalningar vid export, 28 april, klockan 10:00 - 10:45

Du anmäler dig i vårt kalendarium.

2020-04-06 Fem tips för att underlätta försäljningen av skyddsutrustning och medicinteknik.

Efterfrågan på personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter ökar både i Sverige och internationellt. Är ni ett av alla företag som nu ställer om och börjar producera sjukvårdsmaterial och behöver veta vilka krav som ställs på produkterna? Nedan ger vi några tips för att komma igång och hitta rätt information:

 • Vänd dig till ansvarig myndighet för att få detaljerade produktkrav för just din produkt:
  Konsumentverket är ansvarig myndighet för bl.a följande:
  personlig skyddsutrustning för privat bruk, t.ex ögonskydd, ansiktsskydd, skyddskläder,
  skyddshandskar och munskydd.
  Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för bl.a följande:
  personlig skyddsutrustning för arbetslivet, t.ex ögonskydd, ansiktsskydd, skyddskläder, skyddshandskar och munskydd.
  Läkemedelsverket är ansvarig myndighet för bl.a följande:
  skyddsutrustning som är särskilt avsedd för hälso- och sjukvård, t.ex. operationsmasker, undersökningshandskar, kirurgiskamunskydd, vissa typer av rockar.

  Det är tillverkarens avsedda ändamål med produkten som avgör om en produkt omfattas av
  reglerna för medicintekniska produkter eller personlig skyddsutrustning.

  Kemikalieinspektionen
  är ansvarig myndighet för bl.a följande:
  desinfektionsmedel som räknas som biocidprodukter.

 • Vissa europeiska standarder för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning tillgängliggörs nu kostandsfritt p.g.a. covid-19-pandemin. Mer information hittar ni hos SIS.

 • Innan ni skickar produkterna se till att produkten/förpackningen uppfyller de specifika kraven gällande bl.a. eventuell CE-märkning, språkkrav, varningssymboler, innehållsförteckning etc. På EU och nationell nivå har en del undantags gjorts för att kunna möta den akuta efterfrågan på vissa produkter därför är det viktigt att ni undersöker vad som gäller i just ert fall. De svenska myndigheterna kan ge viss vägledning om reglerna inom EU, för nationella regler inom och utanför EU kontakta gärna Business Sweden i det aktuella landet. Stäm även av med er kund, ofta har de bra kunskap om vilka specifika dokument som behövs vid importen.

 • Se till att ha ni har alla dokument på plats för att inte riskera att produkterna fastnar i tullen:
  -Till vissa länder utanför EU/EES behövs ett s.k. Free Sales Certificate, dvs ett
  dokument som intygar att produkten får säljas inom EU/EES och kan exporteras
  utan restriktioner. Det är den ansvariga myndigheten som utfärdar detta.
  -EU har infört strikta exportrestriktioner för att säkra tillgången till medicinsk skyddsutrustning, därför har man för vissa produkter infört krav på exporttillstånd till länder utanför EU. Ansökan om exporttillstånd görs hos Kommerskollegium.

 • För en smidig utförsel/export se till att ni har de övriga exporttekniska stegen under kontroll. Se mer under rubrikerna nedan samt i Exportguiden.

2020-04-01 Fem tips för att få tillgång till finansiering i samband med dina exportaffärer.

I dessa tider är det extra viktigt att få tillgång till finansiering och kreditgarantier. Här är några praktiska tips att tänka på:

 • Ta kontakt på ett tidigt stadium med din bank, Almi, EKN eller SEK. I slutet av mars kom staten med ett krispaket som innebär att EKN, Almi och SEK fått utökade möjligheter att lämna krediter och kreditgarantier.

 • Vänd dig till Almi https://www.almi.se/ om du är ett SME-företag. Almi erbjuder företagslån, mikrolån, tillväxtlån, innovationslån och exportlån.

 • Vänd dig till EKN https://www.ekn.se/ om du vill försäkra dig som exportföretag mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. För att underlätta för små och medelstora företag att få rörelsefinansiering från banken så höjer EKN risktäckningen till 80 procent i Rörelsekreditgarantin.

 • Vänd dig till SEK https://www.sek.se/ om du är ett exportföretag med årsomsättning på minst 200 miljoner kronor. SEK finansierar exportföretag och deras internationella kunder som köper svenska varor och tjänster.

 • Att kunna ge din kund en kredit kan vara ett kraftfullt säljargument.

2020-03-30 Fem tips för att säkra dina betalningar vid export.

En försenad betalning, eller än värre en utebliven betalning kan bli en dyr historia. I dessa tider är det extra viktigt att inget hakar upp sig i onödan.

Här är några praktiska tips att tänka på:

 • Det bästa sättet att begränsa ditt eget risktagande i samband med exportförsäljning och undvika onödiga kreditförluster, är att ha rutiner för kreditkontroll och alltid veta vem du gör affärer med.

 • Välj betalningsvillkor utifrån aktuell risk t ex kundens kreditvärdighet, land, beloppets storlek och typ av vara.

 • Att kunna ge din kund en kredit kan vara ett kraftfullt säljargument. Då kan det vara extra viktigt att använda sig av en säker betalningsform t ex remburs, betalningsgaranti från bank, EKN-garanti, garanti från privat kreditförsäkringsbolag eller factoring.

 • Ta hänsyn till eventuella kostnader förfinansiering och risktäckning redan i offerten.

 • Agera snabbt vid utebliven betalning.

2020-03-27 Fem tips för att göra rätt med dokumenthanteringen

I dessa tider är det extra viktigt att ha sina exportdokument på plats. Här är några praktiska saker att tänka på:

 • Fakturan – Kontrollera vilka obligatorisk uppgifter du måste ha med i fakturan för det land du ska skicka till. Det är ett enkelt sett att undvika onödiga förseningar.

 • Varukoden – se till att varukoden är korrekt. Att ha rätt varukod är oerhört viktigt inom internationell handel och oftast relativt enkelt. Det är onödigt att en sändning försenas på grund av att man inte utrett vilken varukod som är korrekt.

 • Håll en nära kontakt med din kund. Kunden har ofta bra kunskap om vilka specifika dokument som behövs vid import på sin marknad.

 • Kontrollera innan skeppningen om du behöver något specifikt dokument för din vara. Många varor kräver särskild dokumentation, det är ofta både dyrare och krångligare att ordna när varan är skickad.

2020-03-25 Fem tips för att underlätta dina internationella transporter

I dessa tider är det extra viktigt att inget hakar upp sig i onödan. Här är några praktiska tips att tänka på:

 • Kontakta er mottagare innan varorna skickas, så att de kan ta emot godset, att adressen stämmer, kontaktperson stämmer, ev. begränsade öppettider m.m.

 • Kontakta er transportör angående transportvägar. En del områden kan vara stängda, andra tar längre tid att nå. Begränsningar i vilken volym som kan hämtas kan förekomma.

 • Boka med så god framförhållning som ni kan med tanke på längre transittider och kapacitetsbegränsningar. Priserna kan se annorlunda ut än vad de gör i ett normalläge.

 • Se över force majeure-klausuler, både egna, kunders och leverantörers. Ha med force majeure och reservationer i orderbekräftelse. Var tydliga med leveransvillkor.

 • Se till att alla dokument är fullt i ordning enligt nuvarande regler